Berika ditt andliga liv

Menu & Search

67 bevis från bibeln att Jesus inte är Gud

jesus

Vem var Jesus?

Svaret på denna fråga är en viktig skiljelinje mellan kristendomen och islam.

Kristendomen lär ut att Jesus var Gud kommen i köttet.

På Svenska kyrkans hemsida läser vi:

“Till slut låter Gud sig födas till jorden och bli människa själv. Han var Gud av evighet, men blev ett litet barn med namnet Jesus.” (Svenska kyrkan)

Katolska kyrkan skrivet att:

“Katoliker, liksom andra kristna, tror att Jesus kom från Gud. Vi tror att han är både sann Gud och sann människa.” (Katolska kyrkan)

Equmeniakyrkan lär ut att:

“Gud har visat det genom att bli människa i Jesus Kristus, som är den kristna trons centrum.” (Equmeniakyrkan)

Islam lär dock ut raka motsatsen. Jesus var en människa och en av Guds sändebud. Han var inte Gud.

I Koranen läser vi:

“Ett sändebud, varken mer eller mindre, var Kristus, Marias son. [Andra] sändebud föregick honom och hans moder var en sanningsenlig kvinna. Båda åt [jordisk] föda. Se hur Vi klargör [Våra] budskap för dem – hur förvirrade är inte deras begrepp!” (5:75)

Koranen citerar Jesus sägandes:

“Jag är Guds tjänare. Han har gett mig uppenbarelsen och kallat mig till profet.” (19:30)

Vill du lära dig mer om islam? Gå en av mina distanskurser om muslimsk tro och levnadssätt. Ladda ner din kurs idag!

 

Vad lär Nya testamentet om Jesus?

Det förekommer 67 verser i Nya testamentet, som enligt min mening tydligt visar att Jesus varken var eller lärde ut att han var Gud. Listan skulle naturligtvis kunnat ha gjorts mycket längre men jag valde ut dessa bibelverser eftersom de är mycket tydliga i sitt budskap.

Jesus kan inte ha varit Gud…

1. Eftersom att Nya testamentets författare tydligt beskriver att Jesus Kristus är skild från Gud, på samma sätt som Fadern är skild från skapelsen. “Och i er egen lag står det att vad två vittnar är giltigt. Jag vittnar om mig själv, och om mig vittnar också Fadern som har sänt mig.” (Joh. 8:17-18)

2. Eftersom att han själv aldrig sa att han var Gud. Tvärtom tilltalade han Gud som Fadern, som sänt honom. “Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus.” (Joh. 17: 3).

3. Eftersom han förklaras vara Guds Son. “Och en röst från himlen sade: ‘Detta är min älskade son, han är min utvalde.'” (Matt. 3:17). Kan en son vara sin egen far?

4. Eftersom han fick namnet Kristus eller Guds smorde. “Jesus från Nasaret blev smord av Gud med helig ande och kraft…” (Apg. 10:38). Kan den som smörjer samtidigt vara den som blev smord?

5. Eftersom han beskrivs som präst. “se därför på… översteprästen som vi bekänner oss till, Jesus.” (Heb. 3: 1). Prästens uppgift är att betjäna Gud. Kristus, som präst, kan inte vara Gud.

6. Eftersom Kristus är förmedlaren mellan “den ende Guden” och “människorna”. “Gud är en, och en är förmedlaren mellan Gud och människor, människan Kristus Jesus…” (1 Tim. 2:5).

7. Eftersom han skickades av Fadern, som människans frälsare. “Vi har sett och kan vittna om att Fadern har sänt sin son att rädda världen.” (1 Joh. 4:14)

8. Eftersom han är en apostel utsedd av Gud. “se därför på aposteln… Jesus, som var betrodd av den som hade utsett honom…” (Heb. 3: 1-2).

9. Eftersom Gud är Kristi huvud. “Nu vill jag att ni skall veta att Kristus är varje mans huvud, att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud.” (1 Kor. 11:3).

10. Eftersom på samma sätt som Kristus efterföljare sägs tillhöra Kristus, tillhör Kristus Gud. “Men ni tillhör Kristus, och Kristus tillhör Gud.” (1 Kor. 3:23)

11. Eftersom Jesus säger: “Min Far som gett mig dem är större än allt…” (Joh. 10:29. Svenska Folkbibeln 2014). Är fadern då inte större än sonen?

12. Eftersom Jesus tydligt sa: “Fadern är större än jag.” (Joh. 14:28)

13. Eftersom han nekar att han skulle vara Gud när han säger: “”Varför frågar du mig om vad som är gott? Det finns bara en som är god.” (Matt. 19:17)

14. Eftersom Jesus nämner fadern som sin och hans bröders Gud. “Jesus sade: ‘… Gå till mina bröder och säg dem att jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud och er Gud.'” (Joh. 20:17)

15. Eftersom fadern är den ende Guden och det finns ingen annan. “Ty även om det finns så kallade gudar, i himlen eller på jorden – och det finns ju många gudar och många herrar – så har vi bara en Gud, fadern från vilken allting utgår och som är vårt mål, och bara en herre, Jesus Kristus genom vilken allt är till och genom vilken vi är till.” (1 Kor. 8:5-6)

16. Eftersom den makt som Kristus hade var, som han själv bekräftade, given till honom. “Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.” (Matt. 28:18)

17. Eftersom han förnekar att han skulle vara upphovsman till alla de mirakel som han utförde. Istället hänvisar han till fadern eller Guds ande. “Fadern är i mig och utför sina gärningar.” (Joh. 14:10). “Men om det är med Guds ande jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er.” (Matt 12:28)

18. Eftersom Jesus tydligt säger att dessa mirakel vittnar om han egen makt utan att fadern har sänt honom: “Ty de verk som Fadern har gett mig i uppdrag att fullborda, just de som jag utför, vittnar om att Fadern har sänt mig.” (Joh. 5:36)

19. Eftersom han uttryckligen bekräftar att de gärningar som han utförde, utförde han inte i sitt egna namn utan i faderns namn. “Jesus svarade: ‘Jag har sagt er det, men ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i min faders namn vittnar om mig.'” (Joh. 10:25)

20. Eftersom han förklarar att han inte är upphovsmannen till sig egen lära. “Min lära är inte min, utan hans som har sänt mig.” (Joh. 7:16)

21. Eftersom han berättar att det är Fadern som har undervisat honom. “…att jag inte gör något av mig själv utan talar så som Fadern har lärt mig.” (Joh. 8:28) Kan Gud lära sig?

22. Eftersom han alltid hänvisar till Fadern, som uppkomsten av den auktoritet som han talade och agerade med. “han (Fadern) har gett honom (Jesus) makt att hålla dom, eftersom han är Människosonen.” (Joh. 5:27)

23. Eftersom han erkänner sitt beroende av sin himmelske Fader i alla sina handlingar. “Sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser Fadern göra.” (Joh. 5:19). “Fadern älskar Sonen och visar honom allt vad han själv gör.” (Joh. 5:20)

24. Eftersom han säger: “Jag söker inte min egen ära, men det finns en som söker den och som dömer.” (Joh. 8:50)

25. Eftersom han tillkännager: “Om jag själv förhärligar mig är min härlighet ingenting värd. Det är min fader som förhärligar mig.” (Joh. 8:54)

26. Eftersom vi läser i Kolosserbrevet att “Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom.” (1:19)

27. Eftersom han deklarerar tydligt: “ty jag har utgått från Gud och kommer från honom. Jag har inte kommit av mig själv, utan han har sänt mig.” (Joh. 8:42). Jesus visste att “han hade utgått från Gud och nu återvände till Gud.” (Joh. 13:3)

28. Eftersom han bekräftar att han inte hade makten att bestämma de högsta platserna i sitt eget rike. “… platserna till höger och till vänster om mig kan jag bara ge dem som har bestämts därtill av min fader.” (Matt. 20:23)

29. Eftersom Jesus förtydligade för sina lärjungar att de inom en nära framtid skulle komma att förstå honom mer exakt och hans beroende av Fadern. “När ni har upphöjt Människosonen skall ni förstå att jag är den jag är och att jag inte gör något av mig själv utan talar så som Fadern har lärt mig. ” (Joh. 8:28)

30. Eftersom Messias tydliggjorde att han inte hade någon egen vilja utan att han alltid vägleddes och styrdes av sin himmelske Faders vilja. “Ty jag har inte kommit ner från himlen för att göra vad jag själv vill utan för att göra hans vilja som har sänt mig.” (Joh. 6:38)

31. Eftersom han uttryckligen förnekar att han har den gudomliga egenskapen av oberoende existens. “Liksom den levande Fadern har sänt mig och jag lever genom Fadern…” (Joh. 6:57)

32. Eftersom han förnekar att har den gudomliga egenskapen av allmakt. “Av mig själv kan jag inte göra något…” (Joh. 5:30)

33. Eftersom han inte känner till när domedagen ska inträffa. Något som endast Gud vet. “Dagen och timmen känner ingen, inte ens himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.” (Matt. 24:36, Mark. 13:32)

34. Eftersom Messias frestades av djävulen. “Sedan fördes Jesus av Anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen.” (Matt. 4:1) Men “Gud kan inte frestas av det onda…” (Jak. 1:13)

35. Eftersom det berättas att “natten igenom bad han till Gud.” (Luk. 6:12). Varför skulle Jesus be om han själv var Gud?

36. Eftersom han inför en stor skara tackade Fadern för att ha hörsammat honom, dvs. besvarat hans böner. “Fader, jag tackar dig för att du har hört mig. Själv visste jag att du alltid hör mig…” (Joh. 11:41-42)

37. Eftersom Jesus bad sin fader att förhärliga honom. “Förhärliga nu mig hos dig, fader, med den härlighet jag hade hos dig innan världen var till.” (Joh. 17:5) Den som bad till Gud att förhärliga honom kan inte vara Gud.

38. Eftersom han bad om att den bittra bägaren skulle kunna passera från honom om det var möjligt och sa: “Men inte som jag vill, utan som du vill.” (Matt. 26:39)

39. Eftersom han sa: “Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?” (Matt 27:46). Kan den som yttrade dessa ord vara Gud själv?

40. Eftersom han aldrig befallde sina lärjungar att tillbe honom utan endast Fadern allena. “När ni ber skall ni säga: ‘Fader, låt ditt namn bli helgat.'” (Luk. 11:2) “Den dagen kommer ni inte att fråga mig om någonting. Sannerligen, jag säger er: vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er.” (Joh. 16:23) “Men den tid kommer, ja, den är redan här, då alla sanna gudstillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty så vill Fadern att man skall tillbe honom.” (Joh 4:23)

41. Eftersom enligt Nya testamentet hyllade inte apostlarna Messias utan Gud, Fadern, via Messias. “Men jag tackar Gud, genom Jesus Kristus, vår herre!” (Rom. 7:25) “…den Gud som ensam är vis, tillhör härligheten, genom Jesus Kristus…” (Rom. 16:27)

42. Eftersom Petrus sa följande ord när han fylldes av den Heliga Anden vid påsk: “Israeliter, lyssna på mina ord: Jesus från Nasaret, en man vars uppdrag Gud bekräftade inför er genom att låta honom utföra kraftgärningar och under och tecken mitt ibland er, som ni själva vet…” (Apg. 2:22)

43. Eftersom Paulus skriver: “Gud vare tack som ger oss segern genom vår herre Jesus Kristus.” (2 Kor. 5:8)

44. Eftersom det är sagt att det är till “Gud fadern till ära” som “alla tungor bekänna att Jesus Kristus är herre.” (Fil. 2:11)

45. Eftersom Skriften bekräftar att Jesus “tog sig inte värdigheten som överstepräst utan fick den av honom som sade: Du är min son, jag har fött dig i dag,” (Heb. 5:5)

46. Eftersom det uttryckligen står skrivet att Gud gav Kristus uppenbarelsen. “Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart skall ske.” (Upp. 1:1)

47. Eftersom det står skrivet att han är skapad av Gud. “…början till Guds skapelse.” (Upp. 3:14)

48. Eftersom Skriften bekräftar att “Jesus, som en liten tid var ringare än änglarna…” (Heb. 2:9) Kan Gud vara ringare än sin skapelse?

49. Eftersom Petrus skriver att Jesus “mottog ära och härlighet från Gud, sin fader…” (2 Pet. 1:17)

50. Eftersom Jesus jämförs med Moses på ett sätt som skulle vara opassande om han var Gud. “Men han har visat sig värdig större härlighet än Mose, liksom en byggmästare äras mer än det hus han har byggt.” (Heb 3:3)

51. Eftersom Jesus omtalas som tjänare, den utvalde, Guds älskade och mottagaren av Guds ande. “Detta är min tjänare som jag har utvalt, den som jag älskar och som min själ har sin glädje i. Jag skall låta min ande komma över honom, och han skall förkunna rätten för folken.” (Matt. 12:18)

52. Eftersom Jesus själv uttryckligen förklarade att det var en följd av att han gjorde vad Fadern gladde som gjorde att Fadern var med honom och inte lämnade honom ensam. “Och han som har sänt mig är med mig. Han lämnar mig inte ensam, eftersom jag alltid gör det som behagar honom.” (Joh. 8:29)

53. Eftersom det står skrivet att han “blev äldre och visare och vann Guds och människors välbehag.” (Luk. 2:52) Kan Gud bli visare?

54. Eftersom Jesus berättar att han mottog befallningar från Gud. “Fadern som har sänt mig har befallt mig vad jag skall säga och vad jag skall tala.” (Joh. 12:49)

55. Eftersom Jesus löd Gud. “…var lydig ända till döden,” (Fil. 2:8) “När jag talar talar jag så som Fadern har lärt mig.” (Joh. 12:50) “… jag har hållit min faders bud.” (Joh. 15:10)

56. Eftersom Jesus “… lärde han sig lyda genom att lida,” (Heb. 5:8)

57. Eftersom det står skrivet att han var den “förstfödde bland många bröder.” (Rom. 8:29) Har Gud bröder?

58. Eftersom Jesus kallar alla som lyder Gud sin broder. “Den som gör min himmelske faders vilja är min bror…” (Matt. 12:50)

59. Eftersom Jesus erbjuder den troende samma distinktion och ära som han har med Fadern. “Den som segrar skall jag låta sitta hos mig på min tron, liksom jag har segrat och sitter hos min fader på hans tron.” (Upp. 3:21)

60. Eftersom Gud har talat genom Jesus och som han har insatt till att ärva allting. (Heb. 1:2)

61. Eftersom Jesus var upphöjd av Gud till hövding och frälsare. (Apg. 5:31)

62. Eftersom Gud har upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. (Fil. 2:9)

63. Eftersom Gud har överlåtit domen åt Sonen. (Joh. 5:22)

64. Eftersom Gud alltid är med Jesus. “Om jag ändå dömer är min dom riktig, eftersom jag inte är ensam; han som har sänt mig är med mig.” (Joh. 8:16)

65. Eftersom det är skrivet att när han togs upp till himlen “satte sig på Guds högra sida.” (Mark. 16:19)

66. Eftersom aposteln Johannes skriver “ingen har sett Fadern…” (Joh. 6:46) Vilket inte är sant, om Kristus var Gud.

67. Eftersom Jesus av sig själv inte kan göra något. (Joh. 5:19)

 

Inbjudan till sann monoteism

Koranen, Guds sista testamente, är en inbjudan till tillbedjan av Gud och inte av skapelsen. Den bjuder in dig till en relation med din Skapare samtidigt som den håller dig borta från avgudadyrkan, som är den grövsta formen av synd.

I Koranen står det: “Den som sätter medhjälpare vid Guds sida har sannerligen gjort sig skyldig till en oerhörd synd.“ (4:48)

I Nya testamentet läser vi varningsorden: “Mina barn, var på er vakt mot avgudar.” (1 Joh. 5:21).

Gud är i centrum av våra liv och bör så förbli. Gud bjuder oss, kristna som muslimer, därför till en gemensam regel. Han säger:

“Säg: ‘Efterföljare av äldre tiders uppenbarelser! Låt oss samlas kring en regel, gemensam för oss och för er – att vi inte skall dyrka någon utom Gud och inte sätta något vid Guds sida och inte erkänna andra människor som våra herrar och beskyddare i Guds ställe.’ Och säg, om de vänder er ryggen: ‘Vittna då, att det är vi som har underkastat oss Hans vilja.’” (3:64)

Låt oss därför i gemenskap rikta våra böner till vår givmilda Gud allena, som besvarar de och inte rikta oss till människor, som själva inte kan göra något.

Om du är intresserad av den historiska debatten om Jesus natur inom tidig kristendom vill jag rekommendera min artikel När Jesus blev Gud: den ariska striden.

PS: Jag vill passa på och tipsa om min bok Jesus i islam enligt bibeln som går att beställa via TAHARA.se.

Vad är din syn på Jesus? Lämna gärna ditt svar i kommentarrutan nedan.

profeten muhammed

Article Tags
Salih Tufekcioglu

Lärare, föreläsare och bloggare med en passion för andlighet och teknik. Född och uppväxt i Malmö med vackra barndomsminnen från Seved. Älskar medmänsklighet och avskyr rasism. Bär alltid med sig en anteckningsbok och penna. Se min kurskatalog med distanskurser i muslimsk tro. Kontakta mig via Telegram.

Related article
När Jesus blev Gud: den arianska striden

När Jesus blev Gud: den arianska striden

Den 9 april besökte jag Lunds universitet för att lyssna…

4 Discussion to this post

 1. Markus Hellgren skriver:

  Det står också i begynnelsen att gud talar med fler än sig själv 1:a moseboken 1:26 “Gud sade: ” VI skall göra människor[…]””. Står även i bibels att Gud är treenigheten vilket man ofta sjunger och pratar om att Gud är Gud fadern, Sonen Jesus Kristus Samt den helige anden. vilket betyder att Jesus är både Gud och människa/son.

  • admin skriver:

   Att Gud omtalar om sig själv som “vi” är pluralis majestatis. Det förekommer många många gånger i Koranen. Vanligt förekommande i semitiska språk. Inget bevis för att Gud är treenig.

 2. Lars Göran Berg skriver:

  MIN UPPFATTNING ÄR DEN ATT JESUS DE FACTO VAR GUDS SON MEN SAMTIDIGT EN DEL AV GUD. GUD LÄT GENOM JESUS OSS FÅ EN MÖJLIGHET ELLER EN SLAGS BRO FÖR ATT BLI BEFRIADE FRÅN SATANS MAKT. Vi kan inte enbart av egen makt bli försonade från ansvar och synd. Vägen till Gud går via Jesus. Han själv sa ju Jag är vägen sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern på annat sätt än genom mig. På så sätt lade gud ut ett slags monopol på försoningen via sin son …sig själv…
  Salih har läst dina punkter Intressant och ambitiös sammanställning. Men mycket material att bemöta. Måhända återkommer jag men en slags debatt känns knappast meningsfull i sig. Jag kan väl bara kort säga att jag mött Jesus och hans makt och berörts av den helige Anden. Jag har fått tydliga oomtvistliga bönesvar av Jesus som inte på något sätt kan anses vara påhittad flum. Där har jag upplevt hans närvaro. En apostel är ju en person som levde verkade och dog. Ingen apostel har fysiskt uppstått och verkar i kraft idag. Paulus eller Johannes döparen var ju framstående apostlar och predikanter men deras tankar lever. Men Jesus hade en annan dimension var en del av Gud själv och han finns levande och verksam idag. Det är min personliga erfarenhet. Inte bara en känsla. Inte bara en önskan utan en reell erfarenhet. Jag respekterar Din tro och sökande men ville bara kort delge min erfarenhet. Beundrar ditt engagemang för att hitta sanningen.

  • admin skriver:

   Tack Göran för att du delar dina tankar. Uppskattar det. Om vi ska komma fram till det rätta, till sanningen, då tror jag inte att vi kan sätta våra personliga erfarenheter som ledstjärna. Olika människor har olika upplevelser. Jag tror det är viktigt att vi måste låta det rationella stå i fokus om vi tillsammans ska försöka nå det rätta.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Type your search keyword, and press enter to search