Kategorier
Islamofobi

Mona Walter far med osanningar om islam

“Sanningen har kommit och då har lögnen vikit; ja, lögnen är dömd att vika!”
(Koranen 17:81)
“Ni skall lära känna sanningen, och sanningen skall göra er fria.”
(Joh 8:32)
“Vi måste förebygga islam för att det inte ska sprida vidare in till våra grannar, till våra barn. För det gör det. Den är fruktansvärt smittsam sjukdom. Det är svårt att få bort den. Så vi måste förebygga islam. Den är 10 gånger ondare än Hitlers ideologi.”
(Mona Walter. 08:08 min in i föreläsningen)

 

Innehållsförteckning

Citat 1. Islam lär ut hat mot icke-muslimer

Citat 2. Muslimer måste döda för att komma till himlen

Citat 3. Allah är en straffande Gud

Citat 4. Muslimer i Sverige firade 9/11

Citat 5. Islams heliga texter lär att man ska bränna ner kyrkor

Citat 6. Muslimska kvinnor med slöja hatar icke-muslimer

Citat 7. Kristna får inte bygga eller renovera kyrkor i Egypten

Citat 8. Kvinnan är oren i islam

Citat 9. Muslimer är oförnuftiga

 

Mona Walter håller Koranen upp och ner i en av hennes videos. (Källa: YouTube)

Citat 1. Islam lär ut hat mot icke-muslimer

I Somalia, som muslim, så vi trodde alla människor har lika värde. Oavsett religion du ska behandla alla andra som du vill bli behandlat. När jag öppnade Koranen första gången, det var i Sverige, och jag hittar inte det budskapet i Koranen. Jag undrade hur det kom sig. Så lär inte Allah… Och hans Profet, Muhammed. De lärde inte så, älska alla andra. Respektera alla andra som du vill bli respekterad.” (Mona Walter. 1.25 min in i föreläsningen)

Vidare säger Mona Walter:

Allah lär inte att man älskar alla. Den islamiska tron inkluderar bara muslimer. Exkluderar alla andra. Du ska älskar din muslimska bror och syster och ingen annan. (Mona Walter, 47:47 min in i föreläsningen)

Mona Walter menar på att islam är en religion som lär ut att de troende muslimerna endast ska respektera andra muslimer. Att en muslim endast ska älska sina egna och hata de andra.

Sverigedemokraternas partiordförande Jimmie Åkesson påstod detsamma i sin artikel Muslimerna är vårt största utländska hot i Aftonbladet. Han skrev:

“Islam har ingen motsvarighet till Nya testamentet och inget allmänmänskligt kärleksbudskap.”

Självfallet stämmer inte detta alls. Islam är en tolerant religion som lär ut medmänsklighet och solidaritet med alla människor. I Andalusien levde exempelvis judar, kristna och muslimer sida vid sida som grannar. I islams heliga texter finns det otaliga exempel på denna medmänsklighet och några av dessa texter kommer jag att nämna senare i denna i artikel, men låt oss först gå tillbaka till Mona Walters uttalande.

I början på hennes uttalande hävdar Mona Walter att i hennes hemland, Somalia trodde somalier på alla människors lika värde, oavsett religion. Varifrån denna allmänt rådande värdering i Somalia kommer nämner hon inte? Ja, lyssnar du noga på vad Mona Walter säger i början av uttalandet säger hon faktiskt själv att “som muslim” trodde somalier att alla människor har lika värde. Detta skulle kunna tolkas som att somalierna, i egenskap av muslimer, lärde sig visa respekt för alla människor utifrån den muslimska traditionen.

Vill du lära dig mer om vem Gud är? Gå min kostnadsfria distanskurs “Allahs 99 namn”. Registrera dig idag!

Enligt Pew Research Center är 99,8% av Somalias befolkning muslimer. Islam kom mycket tidigt till Somalia. Enligt vissa forskare redan under profeten Muhammeds ﷺ tid och därför har islam under århundraden format och påverkat den somaliska kulturen och traditionen. Mona Walter hävdar dock själv bestämt i samma uttalande att denna respekt för alla människors lika värde i Somalia inte har sin grund i islam. Hon säger sig inte kunna hitta denna respekt för människovärdet när hon läser i Koranen eller tittar på profeten Muhammeds uttalanden.

Låt mig hjälpa Mona Walter hitta dessa texter och uttalanden i islams källor som talar för människovärdet.

Koranen lär till exempel tydligt ut att profeten Muhammed ﷺ sändes av nåd till alla människor:

“Vi har sänt dig [Muhammad] enbart av nåd till alla folk.” (Koranen 21:108)

Vidare uppmanar Koranen de troende att tala vänligt till alla människor:

“Ha ett vänligt ord för alla människor.” (Koranen 2:83)

När Mona Walter i sin föreläsning beskyller islam för att inte visa respekt och kärlek till alla människor så sätter hon detta i motsats till den gyllene regeln inom kristendomen. Jesus sa:

“Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger.” (Matteusevangeliet 7:12)

Mona Walter väljer att inte nämna, i sin föreläsning, problematiska uttalanden av Jesus i Nya testamentet som strider mot det allmänmänskliga kärleksbudskapet. Exempelvis säger Jesus:

“Tro inte att jag har kommit med fred till jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd. Ty jag har kommit för att ställa en man mot hans far, en dotter mot hennes mor, en sonhustru mot hennes svärmor, och mannens husfolk skall bli hans fiender.” (Matteusevangeliet 10:34-36)

Inte heller nämner Mona Walter när en kanaaneisk kvinna närmar sig Jesus för att be om hjälp och får svaret:

“Jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels folk.’ Men hon kom och föll ner för honom och sade: ‘Herre, hjälp mig.’ Han svarade: ‘Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna.” (Matt 15:24-26)

Självklart stämmer inte det som Mona Walter och Jimmie Åkesson hävdar. Att det i islams läror inte finns respekt för den andre som inte delar samma tro och att det inte finns någon motsvarighet till den kristna gyllene regeln.

Profeten Muhammed ﷺ lärde också ut den gyllene regeln till sina efterföljare. Det rapporteras i Sahih al-Bukhari att profeten Muhammed ﷺ sade:

“Ingen av er tror (fullständigt) förrän han älskar för sin broder det som han älskar för sig själv.” (Bukhari)

Imam Nawawi som har nämnt detta uttalande i sin välkända hadithsamling kommenterar att broder i detta sammanhang omfattar både muslimska syskon men också icke-muslimska syskon i mänskligheten.

I Sahih Muslim är återberättaren av samma uttalande osäker om det var för ens broder eller granne som man skulle älska och därför lyder rapporteringen:

“Ingen av er tror (fullständigt) förrän han älskar för sin broder – eller så sade han för sin granne – det som han älskar för sig själv.”

I ett annat uttalande nämner profeten Muhammed ﷺ människorna med följande ord:

“Älska för människorna vad du älskar för dig själv och du kommer bli en som underkastar sig Guds vilja (dvs. muslim).” (at-Tirmidhi och Ibn Majah)

De muslimska lärda är överens om att man ska respektera, visa omsorg och kärlek till ens grannar oavsett vilken religiös uppfattning de har.

Profeten Muhammed ﷺ sa:

“Vem som än tror på Gud och på den sista dagen (Domedagen), bör vara vänlig mot sin granne.” [Sahih Bukhari]

Under rubriken ”Granne till en jude” återberättar Imam Bukhari en händelse som inträffande bland profeten Muhammeds ﷺ följeslagare:

“Mujahid sa: ‘Jag var med Abdullah ibn ‘Amr medan hans tjänare flådde ett får. Han sade: ‘Unge man, när du är klar börja då med din judiske granne.’ En person på plats brast ut: ‘En jude? Må Allah tillrättavisa dig!’ Han svarade: ‘Jag hörde Allahs sändebud, må Allahs frid och välsignelser vara över honom, rekommendera att vi behandlar våra grannar väl ända tills vi fruktade (eller vi trodde) att han skulle befalla oss att göra dem till våra arvtagare.” (Adab al-Mufrad #128)

Ibn al-Mubarak var en mycket lärd och from man. Om honom berättas det:

“En judisk granne till Ibn al-Mubarak bestämde sig för att sälja sitt hus. Han fick frågan: ‘Hur mycket?’ Han svarade: ‘Två tusen.’ De sade till honom: ‘Den är inte värd ett tusen.’ Han svarade: ‘Ni har rätt men jag vill ha ett tusen för huset och ett tusen för att vara granne med Ibn al-Mubarak.’ Detta berättades för Ibn al-Mubarak som började be för mannen och han gav pengarna till honom och sa: ‘Sälj inte ditt hus.”

Islam lär att en muslim ska vara barmhärtig mot alla människor, djur och växter. En sann muslim ska inte störa ordningen på jorden utan visa barmhärtighet mot alla. Profeten Muhammed ﷺ sa:

“De barmhärtiga skall visas barmhärtighet från den mest Barmhärtige. Visa barmhärtighet mot dem på jorden och Gud skall visa barmhärtighet mot dig.” (Tirmidhi)

Vi ser alltså tydligt utifrån dessa texter att Mona Walters påstående att islam inte lär ut respekt för andra inte stämmer.

Citat 2. Muslimer måste döda för att komma till himlen

“Enligt Koranen jag måste döda för att komma till himlen. Jag måste döda för Allahs skull och profeten Muhammed.” (Mona Walter. 8.54 min in i föreläsningen)

Att islams läror kräver att den troende behöver döda för att komma till himlen är en uppenbar lögn av Mona Walter.

Vi finner inget sådant påstående i Koranen. Istället finner vi exempelvis följande beskrivning av de som ska få stiga in i Paradiset:

“Det skall gå de troende väl i händer; de som ber med ödmjukt sinne, som drar sig undan när de hör lättsinnigt tal, som gör en insats för hjälpen till de behövande, som håller sina begär i styr [och inte ger fritt utlopp åt sin lust] med någon annan än sina hustrur eller dem som de rättmätigt besitter – inget klander kan då riktas mot dem, men de som går längre är syndare – och som troget fullgör sina förtroendeuppdrag och uppfyller sina löften och som slår vakt om bönen. De är arvtagarna, som skall ta paradiset i arv och där skall förbli till evig tid. (Koranen 23:1-11)

Profeten Muhammed ﷺ har även gett många exempel på goda handlingar som den troende kan utföra, utan att behöva döda, för att stiga in till Paradiset. Här följer några exempel:

“Allah har nittionio namn – etthundra minus ett, vem helst som memorerar dem och förstår dem kommer att få stiga in i paradiset.” (Bukhari & Muslim)

“Sannfärdighet leder till rättfärdighet och rättfärdighet leder till Paradiset.” (Bukhari)

“Åt den som bygger en moské kommer Allah att bygga en liknande byggnad i paradiset.” (Bukhari)

“Den som färdas på en väg för att söka kunskap, honom kommer Allah att låta färdas på en väg som leder till Paradiset.” (Abu Dawud)

“Jag kommer tillsammans med den som uppfostrar två flickor att få stiga in i Paradiset lik dessa två.” Profeten illustrerade genom att föra samman hans pek- och långfinger. (Tirmidhi)

“Människor! Sprid fridshälsningar (salam), ge mat åt de behövande, upprätthåll släktbanden och be under natten när folk sover och du kommer stiga in i Paradiset i frid.” (Ibn Maja)

“Den vars sista ord är ‘Det finns ingen gudom förutom Allah’ kommer stiga in i Paradiset.” (Abu Dawud)

Att döda är alltså inget krav i islam för att komma till himlen så som Mona hävdar.

Citat 3. Allah är en straffande Gud

“Enligt islam blir du inte förlåten. Islamiska guden är straffandets gud. Han är inte den förlåtande guden som den kristna guden.” (Mona Walter. 19:12 min in i föreläsningen)

Mona Walter upprepar en osanning om islam som tyvärr är vanligt förekommande bland många frikyrkliga kristna. Muslimerna tror på en Gud som inte förlåter medan kristna tror på en kärleksfull Gud. I sin strävan att stärka den egna självbilden ger de sig hän åt att smutskasta andra religioner. Min Gud är bättre än din Gud är ett utryck för deras andliga högmod och brist på kunskap om andra religioners gudsuppfattning.

Om Mona Walter och hennes fundamentalistiska trosfränder bara skulle öppna och läsa i Koranen skulle de finna många exempel på Guds förlåtelse och barmhärtighet. Här återger jag några exempel:

“Säg till Mina tjänare att Jag sannerligen är Den som ständigt förlåter, Den som ständigt visar barmhärtighet.” (Koranen 15:49)

“Säg [Muhammad] till Mina tjänare: ‘Om ni har gjort orätt mot er själva genom att överträda [Mina bud], misströsta då inte om Guds nåd. Gud förlåter alla synder; Han är Den som ständigt förlåter, Den som ständigt visar barmhärtighet!” (Koranen 39:53)

“Den som begår en dålig handling eller [på annat sätt] syndar mot sig själv och som därefter ber Gud förlåta honom, skall finna att Gud är förlåtande, barmhärtig.” (Koranen 4:110)

“Vi lovar och prisar Gud som har befriat oss från all sorg! Helt visst förlåter Vår Herre mycket och Han erkänner [Sina tjänares] förtjänster.” (Koranen 35:34)

De troende uppmanas i Koranen att ta efter denna egenskap och förlåta inte bara sina syskon i tron utan även sina medmänniskor:

“… de som ger åt andra såväl i välfärdens dagar som i tider av brist och som lägger band på sin vrede och förlåter sina medmänniskor – Gud älskar dem som gör det goda och det rätta.” (Koranen 3:134)

Profeten Muhammed ﷺ illustrerar Guds förlåtelse genom följande berättelse och ingjuter hopp hos den troende om Guds nåd. Han sa:

’’En prostituerad blev förlåten av Gud på grund av att hon passerade förbi en flämtande hund nära en brunn och när hon såg att hunden höll på att dö av törst, tog hon av sig sin sko och band den med sin huvudduk och drog upp vatten till hunden. Gud gav henne förlåtelse på grund av den handlingen.’’ (Bukhari)

Profeten Muhammed ﷺ torkade bort blodet från sitt ansikte efter ha blivit fördriven av sitt folk. Han bad till Gud med orden:

“Min Herre, förlåt mitt folk för de vet inte vad de gör.” (Bukhari)

Profeten Muhammed ﷺ uppmanade sina efterföljare vidare att förlåta andra, på så sätt skulle de vinna Guds förlåtelse.

“Förlåt andra och Gud kommer förlåta dig.” (Ahmad)

Vi finner precis samma uppmaning i Nya testamentet där Jesus säger:

“Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser skall er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna skall inte heller er fader förlåta er era överträdelser.” (Matteusevangeliet 6:14-15)

När profeten Muhammed ﷺ bad till Gud brukade han ofta tilltala Gud med orden:

“Du älskar att förlåta.” (Tirmidhi)

Vi ser tydligt i islams källor att Gud beskrivs som förlåtande och att de troende uppmans ha överseende med människors brister och förlåta sina medmänniskor. Denna beskrivning av Gud är så långt man kan komma från Mona Walters osanna beskrivning av gudsuppfattningen i islam.

Citat 4. Muslimer i Sverige firade 9/11

“Jag säger själv att jag har varit med och sett när de firade 11 september. I varje moské. I varje, vad heter det? Sån här islamisk källarmoské. I varje islamiskt center i Göteborg och Stockholm. Överallt. Det var inget hemligt. Det är normalt. Alla muslimer vet detta.” (Mona Walter. 43:27 min in i intervjun)

Mona Walter riktar en mycket allvarlig anklagelse mot svenska muslimer och moskéer. Hon menar att, efter det fruktansvärda terrordådet i New York, firade muslimer runt om i Sverige. Det var ingen hemlighet. Hon säger sig själv även ha varit på plats. Vad hon gjorde där framgår inte i intervjun. Deltog hon själv i det påstådda firandet eller satt hon i publiken? Hur firade muslimerna detta? Med tårta eller dans? Svaren framgår ej.

Hur kommer det sig att jag och alla andra aktiva muslimer i svenska moskéer totalt har missat detta firande? Jag har aldrig hört talas om det. Hon ger inte heller några som helst bevis för denna allvarliga anklagelse. Hon kan inte ge bevis därför att hon saknar bevis. Det är en ren och skär påhittad lögn. En lögn som hon avser att skrämma folk med. Hon, som före detta muslim, kan med denna lögn göra sig ett namn och bekräfta för muslimhatarna deras värsta fördomar och konspirationer om islam. En lögn som många är beredda att köpa utan någon eftertanke.

Själv minns jag terrordåden med en bitter eftersmak. Många imamer i Sverige och i resten av världen tog avstånd från attackerna. Vi sörjde, med resten av världen, att oskyldiga människors liv hade gått till spillo.

Det är upp till bevis för Mona Walter. Det är inte rättvist att göra så grova anklagelser utan bevis.

Citat 5. Islams heliga texter lär att man ska bränna ner kyrkor

“Irak! Dem har börjat nu, isis, där. Man rensar alla kristna och bränner ner kyrkor. Det är islam. Dem har stöd i Koranen. Dem har stöd i haditherna.” (Mona Walter. 1min 56sek in i presentationen)

Mona Walter påstår att isis har stöd i Koranen och haditherna för att “rensa” alla kristna och bränna kyrkor.

Tvärtom lär Koranen de troende att de ska försvara och beskydda kloster, kyrkor, synagogor och moskéer. Dessa platser, där Guds namn omnämns, är fridlysta. Gud säger:

“Och om Gud inte höll tillbaka [vissa] människor med andra [som redskap] skulle helt visst kloster och kyrkor, synagogor och moskéer där Guds namn åkallas utan uppehåll, ha jämnats med marken. Ja, Gud skall bistå alla som strävar för Hans sak – hos Gud ligger all styrka, all makt.” (Koranen 22:40)

I hadith litteraturen finner vi, tvärtemot vad Mona Walter vill göra gällande, att Profeten Muhammed ﷺ uppmanade de troende innan de gick i strid att inte döda oskyldiga människor:

“Döda inte barn, kvinnor, äldre och sjuka personer.” (Abu Dawud)

“Döda inte munkarna i klostren och död inte de som befinner sig i platser där man tillber.” (Ahmad)

Mona Walters påståenden har inga belägg i Koranen eller i haditherna.

Sant troende muslimer lever efter detta budskap. När svarta kyrkor stacks i brand i USA av vita högerextremister valde muslimska organisationer, under den heliga måndaden Ramadan, att samla in pengar för att reparera och återuppbygga dessa kyrkor. De lyckades samla in mer än 100.000 dollar. Huffington Post valde att uppmärksamma detta i artikeln How American Muslims Are Helping Black Churches Rebuild After Spate Of Fires.

Citat 6. Muslimska kvinnor med slöja hatar icke-muslimer

“När jag ser en slöja så ser jag hat mot icke-muslimer. Det är vad jag ser. Hat mot mig. För slöjan står för islamisk uniform. Här är jag (Muslimsk kvinna med slöja. Författarens anmärkning.) och jag är dominant. Jag dominerar dig. Här är vi, här uppe och ni är där nere.” (Mona Walter. 35min 40sek in i föreläsningen)

Mona Walter menar att varje gång hon ser en muslimsk kvinna med slöja möts hon av hat. Muslimska kvinnor ser sig själva som mer värda än andra och ser samtidigt med förakt på icke-muslimer. Naturligtvis är detta en grov generalisering och osanning, som säger mer om Mona Walter själv än om muslimska kvinnor. Mona Walter gör sig skyldig till, vad man inom psykologi benämner som, projektion. Psykologiguiden.se definierar projektion som:

“Reaktionsmönster som består i att en person förlägger egna synsätt, motiv och känslor till en annan person, eller ser den egna gruppens synsätt, motiv och känslor även hos en annan grupp.”

Mona Walter bränner en sjal och utsätter sig själv och grannar för livsfara. (Källa: YouTube)

Mona Walter överför sitt hat och förakt mot muslimska kvinnor på muslimska kvinnor själva och låter dessa oskyldiga kvinnor projicera tillbaka detta hat mot henne. På så sätt blir muslimska kvinnor med slöja hatiska och Mona Walter fredlig. Detta kallas även för självbedrägeri.

Koranen lär tvärtemot vad Mona Walter hävdar, att ödmjukhet bör utgöra den troendes karaktär. Vi läser i flera verser:

“Uppträd aldrig med överlägsenhet mot [andra] och trampa inte denna jord med inbilsk högfärd! Gud är inte vän till de överlägsna, de som vill vara förmer än andra.” (Koranen 31:18)

“Den Nåderikes [sanna] tjänare går lugnt och värdigt [och utan later] på jorden, och när avgudadyrkarna vill inleda ett samtal med dem, svarar de med fredshälsningen.” (Koranen 25:63)

“Och trampa inte jorden med dryga översittarfasoner; du kan aldrig borra dig igenom dess [innandömen] och inte heller kan du nå högre än bergens krön.” (Koranen 17:37)

Profeten Muhammed sa:

“Gud har uppenbarat för mig att ni skall vara ödmjuka mot varandra så att ni inte föraktar varandra eller förtrycker varandra.” (Muslim)

“Gud upphöjer den som är ödmjuk och förringar den som är högfärdig.” (Kanz al-Umal)

Jag utmanar Mona Walter att finna en enda muslimsk kvinna med slöja i Sverige som säger sig bära slöja eftersom hon önskar gå klädd i den “islamiska uniformen”. Istället kommer Mona Walter finna många kvinnor som bär slöjan eftersom det är ett uttryck för deras djupa tro på Gud.

Vad skulle Mona Walter säga till Jesus mor, Maria? Hon bar sjal. Menar Mona Walter att Maria också hatade andra bara för att hon bar slöja? Bär nunnor kristna uniformer? Nej, självklart inte.

I YouTube-klippet Jag drar inte alla muslimer över en kam menar Mona Walter att hon inte fördömer alla muslimer, men ovanstående citat lär något annat. Mona Walter är inte konsekvent.

Citat 7. Kristna får inte bygga eller renovera kyrkor i Egypten

I ett av sina YouTube-klipp talar Mona Walter om Egypten och hur kristna i landet förvägras rätten att renovera och bygga kyrkor. Hon säger:

“I Egypten man får inte ens renovera en toalett. Man får inte laga en fönster.” (Mona Walter. 20min 24sek in i presentationen)

En enkel sökning på Google visar, även denna gång, att Mona Walters påstående är en osanning. Daily News Egypt publicerade en artikel 2014 med rubriken Hanging Church re-opened after 16-year renovation. En av de äldsta kyrkorna i Kairo renoverades av egyptiska och ryska experter. Detta grundliga renoveringsarbete startades redan 1998. Renoveringsarbetet bekostades till stora delar av den egyptiska staten och vid invigningen deltog bland annat den dåvarande egyptiska premiärministern Ibrahim Mehleb och ärkebiskopen Yacoub Soliman.

I samma artikeln får vi även veta att kyrkor har renoverats tidigare i Egyptens historia av bland annat muslimska kalifer. Vi läser:

“The church has been renovated several times; the first renovation took place in the Islamic era during the rule of Abbasid Caliph Harun Al-Rashid when he requested that Patriarch Anba Morcos to renovate the site. The second time took place during the rule of Al Aziz Billah Al Fatemi, who allowed Syriac Patriarch Afram to renovate all churches in Egypt and repair what had been destroyed, while the third renovation took place during the rule of Al Zahir Li-I’zaz Din Allah.”

27:e oktober 2015 publicerade Anglican News artikeln Boost for Middle East Christians as newly renovated churches re-dedicated. I artikeln kan vi läsa om hur ärkebiskopen Mouneer Anis återinviger St Paulus kyrkan efter en grundlig renovering. Kyrkan byggdes 2008 i Kairos slumkvarter och är en byggnad på fem våningar med ett utrymme på 929 kvm.

Citat 8. Kvinnan är oren i islam

“Det finns verser i den här (Koranen. Författarens anmärkning) som säger, när en man rör vid en kvinna, innan han ber han måste tvätta sig som när han har varit i toaletten och bajsat… Kvinnan är oren i islam.” (Mona Walter. 9min 34sek in i presentationen)

Detta är en bisarr osanning som Mona Walter sprider via nätet. Ingenstans i Koranen, eller Sunnah, står det skrivet att mannen måste tvätta sig efter att ha rört vid en kvinna på samma sätt som efter att han har uträttat sina sanitära behov. Jag utmanar Mona Walter att ge belägg för sitt falska påstående.

Mona Walter kanske tänker på koranversen:

“..eller haft beröring med kvinnor och inte finner vatten, skall han ta ren jord och stryka över ansikte och händer.” (Koranen 4:43)

Många lärda menar att denna koranvers uppmanar de troende, både män och kvinnor, till fullständig tvagning (ar. ghusl) efter sexuellt umgänge. Dessa lärda är överens om att beröra, i detta sammanhang (ar. lamastum), betyder sexuellt umgänge. Ordet beröra (ar. lamastim) används också i koranversen som talar om Maria. Maria förundras om hur hon kan bli havande då ingen man har rört vid henne dvs. haft sexuellt umgänge. I Koranen läser vi:

“Maria sade: ‘Herre! Hur skulle jag kunna få en son, då ingen man har rört mig?’” (Koranen 3:47)

I hadith-litteraturen rapporterar Aisha att profeten Muhammed ﷺ pussade en av sina hustrur och gick till bön utan att tvätta sig. Vidare rapporterar Bukhari att Aisha berättade att hon brukade sträcka på sina ben och att hennes ben då kom i vägen för profeten Muhammed ﷺ medan han bad. Profeten Muhammed ﷺ brukade då flytta försiktigt på hennes ben medan han bad.

Aisha berättar också att profeten Muhammed ﷺ lade sig på hennes lår och reciterade Koranen medan hon var i menstruation. Profeten Muhammed ﷺ visade också sin kärlek för Aisha genom att dricka från samma kopp och plats som hennes läppar hade vidrört. Låter detta som en man som anser att kvinnor är orena? Nej, tvärtom vill profeten Muhammed ﷺ visa att mannen bör vara nära kvinnan i alla lägen.

Citat 9. Muslimer är oförnuftiga

“Jag tänkte ni (Muslimer. Författarens anmärkning) har inte förnuftet… Koranen och haditherna är fulla av texter att man inte får ifrågasätta. Koranverser du ska icke ifrågasätta. Den skriker hela tiden la tasalu, la tasalu, vilket betyder, du ska inte ställa fråga. Fråga inte, fråga inte. Så om du är en tänkande människa du kan inte tro på det. Du måste bara följa och ta ut förnuftet och kasta den då kan du tro.” (Mona Walter. 37:29 min in i föreläsningen)

Tvärtemot vad Mona Walter vill påstå uppmanar Koranen människan att använda sitt förnuft. I starka ordalag fördömer Gud människor som inte använder sitt förnuft som de “uslaste av alla skapade varelser” (Koranen 8:22). I en annan vers varnar Gud att “Han hopar straff och skam över dem som inte vill använda sitt förstånd.” (Koranen 10:100).

En grundförutsättning för att förstå Guds påbud är att människan använder sitt förnuft. Gud säger: “Så framställer Vi [Våra] budskap fast och klart till nytta för människor som använder sitt förstånd. ” (Koranen 30:28)

Vanligt förekommande fras i Koranen för mänskligt tänkande är “Vill ni inte använda ert förstånd.” (Koranen 2:44, 2:76, 3:65, 7:169)

Koranen uppmanar till intellektuell debatt mellan meningsmotståndare. Bevis skall läggas fram och vägas. Vi läser: “Lägg fram era bevis, om det ni säger är sant.” (Koranen 2:111) Denna uppmaning tillintetgör blind tro.

Koranversen som Mona Walter syftar på när hon säger “la tasalu, la tasalu, vilket betyder, du ska inte ställa fråga.” finner vi Koranens femte kapitel vers 101. Vi läser:

“Troende! Fråga inte om saker som, om de förklarades för er, kan leda till att [ytterligare] bördor läggs på er; ställer ni frågor medan uppenbarelsen av Koranen pågår, skall de nämligen klargöras för er. [Men] Gud har förlåtit er [om ni har ställt sådana frågor] – Gud är ständigt förlåtande, mild och överseende.”

I denna koranvers avråds den troende från att ställa onödiga frågor som leder till att det religiösa livet kompliceras (se Koranen 2:67-71). Koranversen förbjuder inte den troende från att ställa frågor eller använda sitt förnuft.

Profeten Muhammedﷺ var öppen för diskussioner och blev ibland även ifrågasatt. Han blev inte arg utan deltog i diskussionen. Det finns många exempel och ett av dem som vi finner i Ibn Majas hadithsamling är när Profeten Muhammed ﷺ befann sig hemma hos sin hustru Hafsah.

Profetenﷺ sa: “Jag hoppas att ingen med Guds vilja ska få stiga in i helveteselden som bevittnade Badr och al-Hudaibiyyah.”

Hafsa frågade: “Guds budbärare, sa inte Gud i Koranen ‘Ingen av er skall slippa ifrån denna [syn]. Det är din Herres fasta beslut.’ (Koranen 19:71)”

Profetenﷺ besvarade: “Hörde du inte när Han sa: ‘Därefter skall Vi föra dem i säkerhet som fruktade Gud. Men de orättfärdiga lämnar Vi kvar där, hukande på sina knän.’ (Koranen 19:72)

När Europa befann sig i den mörka medeltiden blomstrade vetenskapen i den muslimska världen. Muslimska vetenskapsmän översatte grekiska verk och vidareutvecklade kunskaper inom medicin, astronomi, matematik, teologi etc. Vetenskapsmän så som Avicenna (Ibn Sina), Averroës (Ibn Rushd) och Ibn Khaldun är erkända auktoriteter inom sina respektive vetenskapsgrenar även av europeiska lärosäten.

Mona Walter menar väl inte på fullt allvar att Muhammad Yunus grundaren av Grameen Bank och mikrokreditkonceptet som belönades med Nobels fredspris 2006 kastade sitt förnuft innan han fick priset?

hikmaannons1