Kategorier
Islam

Den muslimska pöbeln i Tanger som ropade “Nåd! Nåd!”

Just nu läser jag inledningen till Fredrik Crusenstolpes (1801-1882) översättning av Koranen. Crusenstolpe utförde den första publicerade och fullständiga översättningen av Koranen till svenska 1843. Hans inledning är väldigt omfattande där han bland annat skriver om Koranen och om profeten Muhammeds ﷺ liv och budskap. Ofta blir det tyvärr väldigt förenklat och fördomsfullt även om han för sin tid ansågs vara mindre kritisk. Ett resultat av den orientalistiska tidsandan.

Fredrik Crusenstolpe (1801-1882)
Fredrik Crusenstolpe (1801-1882)

I en av fotnoterna till hans inledning återberättar Crusenstolpe en intressant iakttagelse som han gör i Tanger i Marocko. Crusenstolpe utsågs nämligen 1842 till konsulatsekreterare i Marocko.

Crusenstolpe berättar om hur han blir vittne till hur en ung man avrättar sin broders mördare. Vad jag fann intressant med denna rapport är hur folket som samlats på torget reagerade. En hämndlysten och blodtörstig pöbel hade skanderat “Avrätta! Avrätta!” Istället ropar de “Nåd! Nåd!”. Varför? Det är min övertygelse om att folket som samlats på plats var inspirerade av Koranens budskap. Även om Koranen ger offret rätt till vedergällning är förlåtelsen mer gudfruktig och ärofull.

I Koranen omnämns “öga för öga” men med tillägget att de som förlåter kan få Guds förlåtelse.

“Och i denna [Tora] föreskrev Vi för dem att ett liv [skall tas] för varje liv [som spills] och ett öga för ett öga och en näsa för en näsa och ett öra för ett öra och en tand för en tand och för varje sår ett motsvarande sår. Men den som för Guds skull vill förlåta [och avstå från hämnd] kan få förlåtelse [för egen synd]. Ja, de som inte dömer i enlighet med vad Gud har uppenbarat begår orätt mot sig själva.” (5:45)

I en annan koranvers nämns att den som förlåter och söker försoning med sin fiende skall belönas av Gud.

“Svaret på ett ont [som någon har lidit] är ett motsvarande ont [tillfogat gärningsmannen]; men den som förlåter och söker försoning [med sin fiende] skall få sin lön av Gud; Han är inte vän till dem som begår övergrepp.” (42:40)

Att inte vedergälla och istället visa tålamod är det bästa.

“Om ni besvarar [ett angrepp som ni utsatts för], besvara det då med samma medel som användes mot er; men om ni visar tålamod är detta det bästa för de tålmodiga.” (16:126)

Och nu till Crusenstolpes iakttagelse i Tanger.

Crusenstolpes egna ord

En varm sommardag i Tanger,1 under det att jag låg i fönstret att inandas den svalkande hafsvinden, såg jag en karl med jernblack 2 föras förbi.

På förfrågan svarades mig att det var samma person som 14 dagar förut begått ett mord på den allmänna marknadsplatsen, belägen utanför stadsporten, och hvilken utfördes att undergå sitt straff.

Vill du lära dig mer om vem Gud är? Gå min kostnadsfria distanskurs “Allahs 99 namn”. Registrera dig idag!

Angelägen att från närmare håll gifva akt på hvad som skulle ske, skyndade jag till den svenska trädgården, strax utom staden, från hvilken man har en god utsigt över nämde plats.

Fången fördes genom folkhoparne, sysselsatte med att köpa, och föryttra, sina lifsmedel och varor, utlagde på marken, emellan hästar, åsnor och kameler, till sjelfva stället hvarest han föröfvat sin gerning.

Här framkallades den mördades broder, en ung man om 17 år, hvilken förtjenade sitt uppehälle såsom dagsverkare vid stadens byggnader.

I ett ögonblick upphörde det vanliga sorlet, och på den stora platsen kunde man höra surrningen af en fluga, från ena ändan till den andra.

Den befälhafvande Kaiden uppläste Kjesarens befallning, som innehöll att han lemnade den brottslige, till den mördades slägt, så att om den nöjde sig med att mottaga mansbot 3 af mördaren, skulle han få nåd; men om den äskade att taga hans lif, vore det tillåtet.

Emedlertid sågs en yngling hållande en pistol i hand, lugnt samtala med fången, ur hvars egen mun han inhemtade uppgift om sättet hvarpå han hade verkställt mordet; och då Kejsarens vilja var tillkännagifven, och folkhoparne ropade: “nåd”! “nåd”! steg ynglingen bakom den fängslade, och i det han yttrade: “jag säljer ej min broders blod”, sände han mördaren till evigheten med ett skott i ryggen.


Vad tycker du om det inträffade? Skriv ner dina tankar i kommentarrutan nedan.

monstrades

Kategorier
Ljud

Surah al-Insan på arabiska och svenska

Detta är en unik koraninspelning. Den arabiska recitatören är Omar Hisham al Arabi. Han reciterar kapitel 76 i Koranen som heter al-Insan (sv. Människan).

Jag läser den svenska översättningen som till stora delar är tagen av Crusenstolpes översättning från 1843. Den är något moderniserad och korrigerad. I min korrigering har jag använt mig av främst Mohammed Knut Bernströms översättning samt den engelska översättningen utgiven av Saheeh International. Eventuella fel och brister är mina egna.

76. al-Insan (sv. Människan)

 

Detta är första suran som jag har producerat på detta sätt. Jag vill gärna veta vad du tycker! Skriv i kommentarrutan nedan och tyckt till. Vad var bra och vad var inte bra? Vad kan förbättras? Vill du se att översätter fler kapitel ur Koranen på samma sätt? Din feedback är jätte viktig för mitt framtida arbete med Koranen inläst på arabiska och svenska.

monstrades