Kategorier
Islam

9 vackra dua (åkallan) i Koranen

I denna artikel har jag samlat 9 vackra dua, som du finner i Koranen. Dessa dua kommer ge dig en nära relation till din Skapare.

Åkallan eller dua, som det heter på arabiska är en central del av en muslims relation till Allah. Utan den är tron död.

Varje dua i denna artikel återges på:

 • arabiska
 • arabiska ursprungstexten transkriberat till det latinska alfabetet
 • svensk översättning
 • korta kommentar av mig.

 

1) Dua om tacksamhet och rättskaffenhet

“Rabbi awzi’nee an ashkura ni’mata kal lateee an’amta ‘alaiya wa ‘alaa waalidaiya wa an a’mala saalihan tardaahu wa adkhilnee birahmatika fee ‘ibaadikas saaliheen.”

“Herre! Låt min tacksamhet för Dina välgärningar mot mig och mot mina föräldrar förbli levande, och hjälp mig att leva rättskaffens så att Du kan se [på mina handlingar] med välbehag, och gör mig av nåd till en av Dina rättfärdiga tjänare!” (Koranen 27:19)

Att kunna se och erkänna Guds gåvor i våra liv är otroligt viktigt för vårt välmående. Det finns inga bra eller dåliga dagar. Det finns bara dagar. Det är upp till oss hur vi väljer att se på dessa dagar och vad vi gör av dem. De bästa dagarna är de dagar då vi aktivt väljer att se Guds gåvor i våra liv och visa tacksamhet för dem.

En muslim, som är tacksam, kan aldrig vara en pessimist. Pessimist blir du när du glömmer bort Guds gåvor och tar dem för givet.

Det första jag gör varje morgon, för att inte glömma bort Guds gåvor i mitt liv, är att jag aktivt skriver ner tre saker som jag är tacksam över. Det kan vara en viktig och betydelsefull person i mitt liv. Det kan vara något fantastiskt som jag har varit med om. Det kan vara något nytt jag har lärt mig. Denna morgonrutin hjälper mig att börja dagen med ett optimistiskt och positivt sinnelag fylld av Gudsmedvetenhet (taqwa).

Denna inställning hjälper mig dessutom att inse att allt, som jag är tacksam över, har sitt ursprung hos Allah – den Givmilde. Har jag en “dålig dag” tar jag fram min tacksamhetsdagbok och bläddrar igenom den. Mitt humör byts till det bättre när jag ser att det finns så mycket att vara tacksam över. Tacksamhet hjälper mig att ha en orubblig och levande relation till min Skapare.

Vill du lära dig hur du gör dua på bästa sätt? Gå min distanskurs “Dua: den troendes vapen”. Ladda ner kursen idag!

 

2) Dua om kunskap

“Rabbi zidnee ‘ilmaa.”

”Herre! Låt min kunskap växa!” (Koranen 20:114)

Den främsta kunskapen vi ber om är naturligtvis kunskapen om Allah. Kunskap om Allah är en förutsättning för en levande och aktiv relation till din Skapare. Hur kan du ha en stark tro, men inte veta vem din Herre är?

Det finns inget som är viktigare i ditt liv än Allah. Just därför är kunskapen om honom den viktigaste och största kunskapen av dem alla. Koranen är svaret på denna kunskapstörst om Gud. Denna skrift är en uppenbarelse från Allah som undervisar dig om vem Allah är.

Uppenbarelsen lär dig vilka som är Hans egenskaper och attribut. Vad han älskar och vad han avskyr. Hur Han handlar och har handlat i historien. Vilka personer som Han har skickat som sändebud och profeter.

I ett informationssamhälle där vi dagligen översköljs med information och reklam är det viktigt att du aldrig tappar detta fokus på Allah. Allah bör vara centrum i ditt liv och allt annat bör vara i periferin.

 

3) Dua om förlåtelse och barmhärtighet

“Rabbanaa zalamnaaa anfusanaa wa illam taghfir lanaa wa tarhamnaa lanakoonanna minal khaasireen.”

“Herre! Vi har gjort oss själva orätt. Om Du inte ger oss Din förlåtelse och förbarmar Dig över oss är vi helt visst [för alltid] förlorade.” (Koranen 7:23)

Ödmjukhet inför livet är otroligt viktigt.

Att erkänna våra synder och våra tillkortakommanden är viktiga komponenter för att uppnå ödmjukhet. Genom att vi erkänner våra brister inför Allah och ber om Hans förlåtelse kan vi utveckla oss själva och nå nya höjder.

Den dagen då vi blir arroganta och inte ser våra egna brister, utan endast våra medmänniskors brister är den dag då vi slutar växa och utvecklas.

Vi vet att vi av vår egna vilja och kamp aldrig kan nå Paradiset. Vi behöver Allahs förlåtelse och acceptans. Vi behöver Hans hjälp.

När vi vänder oss till Allah i ödmjukhet är vi samtidigt redo att kunna möta våra medmänniskor, som har sårat eller skadat oss med förlåtelse och överseende.

 

4) Dua om vägledning

“Rabbanaa laa tuzigh quloobanaa ba’da iz hadaitanaa wa hab lanaa mil ladunka rahmah; innaka antal Wahhaab.”

“Herre! Låt inte våra hjärtan fara vilse sedan Du har väglett oss. Och förbarma Dig i Din nåd över oss. Du är Den som alltid ger!” (Koranen 3:8)

I vårt moderna samhälle finns det många frestelser och lockelser.

Du vet inte alltid vad som är bäst för dig när du försöker navigera dig genom livets prövningar och skarpa svängar. Därför är det en tröst och trygghet att veta att du alltid kan vända dig till Allah för vägledning, både vad gäller smått som stora frågor. Allah hör och svarar.

Du behöver vägledning i ditt andliga liv. Vilken är den raka vägen? Hur ska jag förstå Allahs ord? Hur ska jag följa Hans sändebud? Vad ska jag prioritera? Be Allah om vägledning och Han ska visa dig vägen.

Du behöver också Hans vägledning i ditt världsliga liv. Är denna make/maka rätt för mig? Hur ska jag gå tillväga för att uppfostra mina barn på bästa sätt? Vilket yrke ska jag utbilda mig till? Du kan naturligtvis ta hjälp av professionella och yrkeskunniga folk för rådgivning, men du får aldrig försumma att den Allvetande älskar att besvara dina böner och är Den som vet och förstår bäst.

 

5) Dua om tålamod och seger

“Rabbanaaa afrigh ‘alainaa sabran wa sabbit aqdaamanaa wansurnaa ‘alal qawmil kaafireen.”

“Herre! Ge oss kraft att hålla stånd och gör oss stadiga på foten och låt oss segra över dessa förnekare av sanningen!” (Koranen 2:250)

Livet är en kamp.

Idag blir troende utsatta för både verbala och fysiska hot. Rasister och islamofober skäms inte längre för att visa sitt hat och förakt öppet. Ibland sårar det själen att höra detta.

Dessa angrepp ger oss dock ingen rätt att besvara hat med hat. Här uppmanas du i Koranen att ha tålamod och därför ber du Allah att ge dig styrka och tålamod. Du ber Honom att skänka dig det moraliska stöd och styrka för att låta dig stå rakryggad när du möter detta hat. Att ge dig tålamod för att fortsätta kämpa för din rätt att få leva och utöva din tro. Att bli respekterad och bemött som en fullvärdig medmänniska.

Du ber om seger över de som vill sprida mörker och förstörelse i världen.

 

6) Dua om skydd från helvetet

“Rabbanas rif ‘annnaa ‘azaaba Jahannama inn ‘azaabahaa kaana gharaamaa.”

“Skona oss, Herre, från helvetet, straffet som är ett lidande utan slut!” (Koranen 25:65)

Domens dag är en verklighet. Det är dagen då alla ska stå till svars för sina handlingar.

Den största förloraren vid den dagen är den som hamnar i helvetet. Du ber därför din Herre att skona dig från det straffet.

Dagligen begår du fel och dagligen glömmer du bort din Skapare. Denna insikt leder till ödmjukhet och skyddar dig från andlig högfärd.

Allah är Herren på domens dag och därför vänder vi oss endast till Honom och ber Honom att visa oss vägen bort från helvetet.

 

7) Dua om bönen och åkallan

“Rabbij ‘alnee muqeemas Salaati wa min zurriyyatee Rabbanaa wa taqabbal du’aaa’.”

“Herre! Gör mig [stark] så att jag förrättar bönen utan att förtröttas och gör att några bland mina efterkommande [likaså är uthålliga i bönen]! Herre, hör min bön.” (Koranen 14:40)

Gud vill kommunicera med dig.

Han vill ha en nära relation till dig och Han vill besvara dina drömmar och önskemål. Därför har Han gett oss två direkta kommunikationsvägar, salah (bönen) och dua (åkallan).

Han skickade sitt sista Sändebud och genom honom visat dig hur du ska kommunicera med din Skapare. Detta är naturligtvis ett uttryck för Hans otroligt kärleksfulla natur.

Det är dock lätt hänt att när du vandrar på denna väg förtröttas, blir lat och okoncentrerad i din bön. Du ber därför denna dua och ber Allah att bönen alltid förblir en färskvara för dig.

 

8) Dua om lättnad

“Rabbanaa wa laa tahmil-‘alainaaa isran kamaa hamaltahoo ‘alal-lazeena min qablinaa; Rabbanaa wa laa tuhammilnaa maa laa taaqata lanaa bih wa’fu ‘annaa waghfir lanaa warhamnaa; Anta mawlaanaa fansurnaa ‘alal qawmil kaafireen.”

”Herre! Lägg inte på oss [bördor] som vi inte har kraft att bära. Utplåna våra synder och ge oss Din förlåtelse och förbarma Dig över oss. Du är vår Beskyddare! Låt oss segra över förnekarna av sanningen!” (Koranen 2:286)

Din misstro mot ditt eget ego lär dig att du är svag och glömsk. Du ber därför Gud att inte pröva dig med bördor, som du inte orkar bära.

Gud kommer pröva dig med bördor. Detta jordiska liv är inte paradiset. Dessa bördor är dock maskerade gåvor som hjälper dig att växa som människa.

Skolan var en börda, men den hjälpte dig att få ett arbete. Fysisk träning är en börda, men den gav dig bättre hälsa. Gud kommer också ge dig prövningar, som kommer hjälpa dig att få en djupare och starkare tro.

 

9) Dua om familj

“Rabbanaa hab lanaa min azwaajinaa wa zurriyaatinaa qurrata a’yuninw waj ‘alnaa lilmuttaqeena Imaamaa.”

“Herre! Låt våra hustrur och barn skänka oss glädje och gör oss till föredöme för de gudfruktiga!” (25:74)

Trasiga familjer är tragedier och mycket plågsamma för de drabbade.

Familjen är en institution, som Gud har påbjudit för att ge människan trygghet och kärlek. När familjen blir till det motsatta, en otrygg miljö, blir de negativa effekterna kolossala för samhället.

Därför ber du till Allah att skänka dig en familj där du känner kärlek, trygghet och glädje. En familj som du kan dela din glädje och framgångar med, söka tröst och växa i. En familj som skyddar dig från samhällets skadliga påverkan. En familj som påminner dig om Gud och Hans bud.

Har du barn? Då vill jag rekommendera dig min distanskurs “Barnuppfostran i islam”. Ladda ner kursen idag!

Har du en dua som du läser regelbundet? Skriv gärna i kommentarrutan nedan.

Läs gärna min artikeln Nu inför TAHARA en ny rutin i butiken för att se hur ett företag implementerar dua i sin verksamhet.

profeten muhammed

Kategorier
Islam

Amra tycker till om kursen “Botemedel mot sorg och ångest”

Amra hörde av sig till mig efter att ha gått klart min distanskurs Botemedel mot sorg och ångest.

Jag har valt att återge hennes kommentarer i sin helhet i detta inlägg. Hon summerar kursen på ett fint sätt och kompletterar den med extra lärdomar.

Må Allah alltid vägleda henne och oss alla på Hans raka väg.


Tack för en mycket givande och lärorik kurs!

Det som tilltalar mig som lyssnare mest är hur du angriper temat mental ohälsa från flera olika håll med allt från meningen med livet och profeternas svårigheter till vikten av att se det positiva och vikten av tålamod. Till att börja med uppmärksammas jag om varför jag lever och vad syftet med detta jordliga liv är, något som människan tyvärr alldeles för lätt låter falla i glömska. Redan där i början påminns jag om att detta liv kommer att innebära prövningar och bara den insikten gör att mitt förhållningssätt till ångest övergår från ”något är fel med mig” till ”det är inget fel, det är en prövning”.

Skiftet i synen på ångest så tidigt i kursen gör att jag vill fortsätta lyssna och lära mig mer. Du har en förmåga att tala om ett tungt tema på ett lättsamt vis genom att både vara allvarlig och skoja till det när det behövs. Du drar paralleller till vardagen, både din egen och andras, och det ger kursen stor tyngd och verklighetsförankring. Jag lär mig att se annorlunda på de svårigheter som drabbar mig, och tro det eller ej, jag lär mig till och med att vara tacksam för dem!

Precis som du berättar är mental ohälsa någonting som sprider sig som en löpeld i dagens samhälle, och varken mediciner eller terapeutiska samtal verkar kunna komma åt det. Därför är kursen väldigt välkommen för den ger en själslig, mer varaktig och djupgående lösning. Jag förkastar inte på något vis varken mediciner eller psykologisk hjälp utan har full förståelse för varför människor söker sig till professionell hjälp när de mår dåligt. Sådan har jag själv också varit. Men genom din kurs visar du att det bara finns ett proffs, och det är Allah. Det är Han som kan hjälpa när ingen annan kan, och det bästa av allt är att Han alltid finns tillgänglig.

I ett utav föreläsningarna berättar du om en bosnier som lärt dig uttrycket ”nema granata, nema Islama” (sv. inga granater, ingen tro). Då jag själv kommer från dessa trakter fastnade detta uttryck hos mig. Jag funderade länge på det och kom fram till att jag i mitt fall skulle säga att ”utan ångest ingen Allah”. Jag är idag tacksam för min ångest för den får mig att minnas Allah och vilja vända mig till honom, något jag tyvärr haft en tendens att glömma bort de dagar allting flyter på och jag glider på bananskal.

Jag har genom kursens gång haft många aha-upplevelser samtidigt som jag påmints om grundläggande saker som jag egentligen redan visste men någonstans på vägen tappade bort. Så tusen tack för att du påminde mig om att prövningar ingår i livet och att Allah prövar dem Han älskar. Att jag ska vara tacksam för alla gåvor Han har gett mig, för de är betydligt fler än motgångarna. Att det finns något positivt i allt negativt och att se möjligheter i alla människor. Och det som ger mig mest ro är kunskapen att Han hittade mig och inte tvärtom. Då måste han vilja mig väl.

Stort tack för att du tog dig tid att prata om ett viktigt ämne som inte är lätt att prata så öppet om. Må Allah belöna dina ansträngningar och ge dig stryka att fortsätta hålla i alla lärorika och inspirerande kurser! Dina föreläsningar är källor till viktig kunskap som världen behöver påminnas om.

Återigen tack, och allt gott!

Hälsningar
Amra


Botemedel mot sorg och ångest

Kategorier
Islam

Astrid Lindgren hade rätt om dunya

1983 skrev Astrid Lindgren ner följande ord:

”Vad som inte är livets mening vet jag. Att samla pengar och prylar och grejer, att leva kändisliv och fina upp sej på damtidningarnas kändissidor, att vara så rädd för ensamhet och tystnad att man aldrig hinner i lugn och ro tänka efter: Vad gör jag med min korta stund på jorden.”

Allah varnar oss i Koranen från att förledas av världens lockelser.

”är ni så intagna av vad denna världen [kan erbjuda] att ni [glömmer] evigheten? Detta liv ger er bara torftiga fröjder jämfört med den eviga glädjen.” (al-Tawbah 9:38)

Detta förgängliga liv i jämförelse med evigheten är inget. Vår uppgift är att handla gott för att slutligen skörda frukterna i det Efterkommande livet. Därför sa Jesus:

”Lärjungar! Låt era skatter finnas i himmeln, då människans hjärta finns där skatten finns.” [Ahmad]

Astrid hade rätt om att prylar och ytlig skönhet inte ger bestående lycka.

Ensamheten med Gud är balsam för själen.

Använd din korta tid på jorden för att tacka din Herre och tjäna människorna.

Botemedel mot sorg och ångest

Kategorier
Islam

Kamelen är till för pilgrimen och inte tvärtom

Kroppen måste tas hand om av själen eftersom kroppen är dödlig medan själen är odödlig.

Kroppen för själen är lik kamelen för pilgrimen som gör pilgrimsfärden till Mekka.

Kamelen är till för pilgrimen, inte pilgrimen för kamelen även om pilgrimen är nödgad att förse den med foder och vatten ända tills han når helgedomen Kaba.

Pilgrimens skyldighet mot kamelen måste vara i enlighet med behovet. Om han tillbringar all sin tid med att mata, smycka och sköta om kamelen kommer karavanen att lämna pilgrimen bakom sig och han kommer gå förlorad.

På samma sätt är det med personen som tillbringar all sin tid med att sköta om sin kropp så att han blir vackrare och fysiskt starkare vilket leder till att han berövas sin andliga lycka.

Vilket prioriterar du? Själen eller kroppen? Svara gärna genom att lämna en kommentar i rutan nedan.

Botemedel mot sorg och ångest

Kategorier
Islam

Mina 3 bästa distanskurser om islam

I skrivande stund har jag sammanlagt undervisat i 21 distanskurser inom ämnena muslimsk tro och levnadssätt. Många av distanskurserna höll jag i samarbete med Alhambra studentförening på Malmö högskola. Kursdeltagarna uttryckte ofta en stor uppskattning för kursernas höga kvalité och undervisningsstil. Detta är jag naturligtvis mycket tacksam för. Självklart spelades kurserna in och går att beställas digitalt via TAHARA.se.

Av alla dessa distanskurser är det tre av kurserna som särskilt sticker ut ur mängden, vad gäller popularitet och höga uppskattning från kursdeltagarna. De är dessutom toppsäljare på TAHARA.se.

I detta blogginlägg är min avsikt att skriva om varför jag valde att hålla dessa tre kurser och varför jag tror de blev så populära och omtyckta.

 

 

1) Äktenskapskörkortet

Äktenskapskörkortet är den i särklass mest nerladdade och köpta distanskursen på TAHARA.se. Inte så förvånande med tanke på det växande antalet skilsmässor och trasiga familjeförhållanden i landet. Konsekvenserna är allvarliga både för samhället och i synnerhet för de hårt drabbade barnen.

Jag var själv relativt nygift när jag fick idéen till distanskursen och ville naturligtvis själv veta mer om äktenskapet. Även om jag trodde mig då veta vad ett äktenskap innebar, kan jag nu i bakspegeln säga att jag inte hade någon som helst aning. Ingen hade heller frivilligt erbjudit sig förklara för mig om äktenskapets utmaningar och möjligheter. Jag fick således förlita mig på vad jag hade lärt mig från populärkulturen i form av TV och tidningar. Inte särskilt givande eller smart. Jag läste på och förberedde kursen som blev mycket uppskattad av kursdeltagarna. Bara för att nämna några röster:

“En väldigt givande kurs som får mig att se på äktenskapet med nya ögon och tänka i andra banor. Tar upp allt från vad man ska tänka på när man väljer rätt partner till hur man undviker och löser äktenskapsproblem. Rekommenderas för både ogifta som gifta!”

En annan kursdeltagare skrev:

“En jätte bra guide för både gifta och ogifta personer om vilka rättigheter och krav som ställs och krävs i ett gemenskap, så som i ett äktenskap. Många kanske tror att det gäller mest för de unga och ogifta, men detta var ett väldigt viktigt ämne som till och med kan bidra till att många äktenskap räddas.”

Jag vill välkomna dig att, tillsammans med mig, arbeta på ditt äktenskap eller förbereda för det! Att lägga ner tid och energi på ditt äktenskap är en ovärderlig investering. Du kan förebygga många problem genom att tillämpa de levnadssätt och principer som jag lär ut på denna kurs.

Kursen baserar sig på boken Blissful Marriage: a practical islamic guide och är skriven av ett gift par. Detta gör att boken vänder sig, på ett balanserat sätt, till båda könen med goda och praktiska råd för ett lyckligt äktenskap.

Följande områden berörs i distanskursen:

 • Om boken och författarna
 • Syftet med det muslimska äktenskapet
 • Att tänka på vid val av livspartner
 • Råd och tips för ett lyckligt äktenskap
 • Den goda familjeatmosfären
 • Grundläggande skyldigheter
 • Olika stadier i relationen
 • Fallstudier
Köp

 

2) Barnuppfostran i islam

Ett av livets och äktenskapets största glädjeämnen är att bli välsignad med barn. När glädjen har lagt sig, slås du snart av allvaret. Det hände mig. Jag gjorde mig redo för att hålla i en kurs om barnuppfostran. Jag lär mig bäst när jag förbereder mig för att undervisa i ett ämne. Efter att ha forskat och sökt efter relevant kurslitteratur köpte jag boken Child Education in Islam av Abdullah Nasih Ulwan. En av anledningar till varför jag just valde denna bok var för att den var pedagogiskt skriven med en stor kompetensbredd.

Denna kurs blev också mycket uppskattad. En kursdeltagare skrev till mig:

Kursen lyfter upp vikten i att uppfostra barn och ger bra exempel både från ett pedagogiskt men även islamiskt perspektiv – att kunna hålla en balans mellan dessa två och framför allt ge barn deras rättigheter och tid som föräldrar. Definitivt en kurs för både ogifta och gifta som tänker ha barn eller redan har barn.

Du kanske tänker, ”Detta är inte viktigt för mig just nu. Jag är inte ens gift.” Ju tidigare man lär sig, desto bättre. Hur många föräldrar önskar att de tidigare hade kunnat få råd om fostran av barn? Ta tillfället i akt och gå kursen Barnuppfostran i islam.

Under kursens gång ger jag dig tips och råd om hur du fostrar ditt barn utifrån islams källor.

Köp

 

distanskurs
3) Att leva med Koranen

Den tredje mest populära distanskursen är en kurs om Guds ord, Koranen. Muslimer älskar att recitera den under bönen och vid högtider, men få har en vardaglig, nära och levande relation till Koranen. Jag ville ändra på detta och därför planerade och förberedde jag noggrant denna kurs.

Alhamdulillah, intresset för kursen var stor med många nyfikna kursdeltagare på plats.

En kursdeltagare berörde mig när hon skrev:

Efter varje föreläsning har jag reflekterat över hur långt borta jag har varit från Koranen.

En annan kursdeltagare skrev:

Min inställning till Koranen har ändrats helt efter att ha varit med på denna kurs.

Att leva med Koranen är en kurs, vars syfte är att fördjupa din relation till Koranen. Att ge dig de verktyg som krävs för att du ska få en större uppskattning för Allahs ord. Du får lära dig vilka belöningar som väntar de personer som hänger sig åt Koranens budskap och som följer dess bud. Jag går även igenom i detalj vilka principer du bör följa för att tolka Koranen rätt. Och mycket annat lärorikt.

Jag utgår i min undervisning från Jamaal al-Din Zarabozos bok betitlad How to Approach and Understand the Quran. Zarabozo är en amerikansk konvertit med omfattande kunskaper i islam.

Köp

 

Slutord

I framtiden, inshaAllah, funderar jag på att återuppta att undervisa i distanskurser om islam och därför är jag nyfiken på att veta vad du skulle vilja att jag höll en kurs i. Vad tycker du är viktigt? Skriv ner dina tankar i kommentarrutan nedan. Jag tackar på förhand för din medverkan.

Kategorier
Islam

Därför startade jag podden Muslimska Perspektiv

När min vän Salahuddin Barakat frågade mig om jag var intresserad av att starta upp en muslimsk podd var mitt självklara svar “Absolut!”. Namnet på podden blev Muslimska Perspektiv.

 

Varför Muslimska Perspektiv?

Vi känner båda två att det ständigt talas om islam och muslimer som ett växande problem i media. Muslimer i Sverige får idag en viss plats i traditionella mediekanaler men då ofta i en försvarsposition. “Vad tycker du om terrordådet som inträffade igår?” osv. Du känner igen det? Muslimer i Sverige behöver ständigt ta avstånd för vad andra muslimer gör på andra sidan jordklotet.

Vi känner båda två att man allt för ofta i en intervju får ca 30-60 sekunder eller några få rader på oss för att förklara komplexa politiska händelser.

Vi tycker det är dags att muslimer i Sverige startar egna mediakanaler där vår egna röst får stå i centrum.

Här kommer min lista på varför jag personligen är med och driver Muslimska Perspektiv:

 

1. Bredd och djup

Podden hjälper mig bredda och fördjupa kunskaperna om den muslimska tron och livsstilen. Våra avsnitt är ca 30-40 minuter långa. Det innebär att jag får god tid på mig att förklara och förtydliga utan att bli avbruten. Jag har ingen redaktör eller journalist som väljer ut eller väljer bort mitt innehåll. Ingen censur.

 

2. Makten över agendan

Jag bestämmer själv vad jag ska samtala om. Jag väljer tillsammans med Salahuddin ofta ämnen som vi tycker är viktiga, relevanta och aktuella. Inte vad någon annan anser att vi bör prata om. Vi samtalar inte bara om islam som ett problem utan istället som en lösning på många samhällsproblem. Vi lyfter ämnen som traditionell media inte alltid uppmärksammar. Exempelvis avsnitt 8 där vi samtalar om porrindustrins skadeverkningar på samhället och individen.

 

3. Ideellt

Tvärtemot många traditionella mediekanaler bedriver vi vår podd helt ideellt. Vi är inte beroende av annonsintäkter eller antal klickningar och delningar på sociala medier. Vi är inte ute efter sensationella nyheter.

Vill du lära dig mer om vem Gud är? Gå min kostnadsfria distanskurs “Allahs 99 namn”. Registrera dig idag!

 

4. Experter

Många självutnämnda islamexperter uttalar sig om islam utan att ha en susning om vad de pratar om. Ibland återger de information om den muslimska tron som helt enkelt inte stämmer 1. Det finns även så kallade islamkritiker som talar om muslimsk levnadsstil som inte har med verkligheten att göra. Jag och Salahuddin Barakat är experter inom vårt område med många års studier och viktiga erfarenheter av att leva som muslimer i Sverige. Vi vet vad vi pratar om!

 

5. Utvecklande

För mig personligen är våra samtal utvecklande och givande där jag får lära mig mycket nytt genom att läsa på och lyssna på Salahuddins perspektiv på saker och ting. Lyssnarnas kommentarer väcker dessutom nya tankar och trådar som berikar mina kunskaper.

Det var alla mina punkter. Har du lyssnat på Muslimska Perspektiv? Vad tycker du är positivt med denna podd? Kommentera nedan.

Avslutningsvis vill jag tipsa om intervjun med mig och Salahuddin Barakat i Människor och tro där vi berättar om vårt syfte med Muslimska Perspektiv. Intervjun börjar 23 min in i programmet.

monstrades

Kategorier
Islam

Den muslimska pöbeln i Tanger som ropade “Nåd! Nåd!”

Just nu läser jag inledningen till Fredrik Crusenstolpes (1801-1882) översättning av Koranen. Crusenstolpe utförde den första publicerade och fullständiga översättningen av Koranen till svenska 1843. Hans inledning är väldigt omfattande där han bland annat skriver om Koranen och om profeten Muhammeds ﷺ liv och budskap. Ofta blir det tyvärr väldigt förenklat och fördomsfullt även om han för sin tid ansågs vara mindre kritisk. Ett resultat av den orientalistiska tidsandan.

Fredrik Crusenstolpe (1801-1882)
Fredrik Crusenstolpe (1801-1882)

I en av fotnoterna till hans inledning återberättar Crusenstolpe en intressant iakttagelse som han gör i Tanger i Marocko. Crusenstolpe utsågs nämligen 1842 till konsulatsekreterare i Marocko.

Crusenstolpe berättar om hur han blir vittne till hur en ung man avrättar sin broders mördare. Vad jag fann intressant med denna rapport är hur folket som samlats på torget reagerade. En hämndlysten och blodtörstig pöbel hade skanderat “Avrätta! Avrätta!” Istället ropar de “Nåd! Nåd!”. Varför? Det är min övertygelse om att folket som samlats på plats var inspirerade av Koranens budskap. Även om Koranen ger offret rätt till vedergällning är förlåtelsen mer gudfruktig och ärofull.

I Koranen omnämns “öga för öga” men med tillägget att de som förlåter kan få Guds förlåtelse.

“Och i denna [Tora] föreskrev Vi för dem att ett liv [skall tas] för varje liv [som spills] och ett öga för ett öga och en näsa för en näsa och ett öra för ett öra och en tand för en tand och för varje sår ett motsvarande sår. Men den som för Guds skull vill förlåta [och avstå från hämnd] kan få förlåtelse [för egen synd]. Ja, de som inte dömer i enlighet med vad Gud har uppenbarat begår orätt mot sig själva.” (5:45)

I en annan koranvers nämns att den som förlåter och söker försoning med sin fiende skall belönas av Gud.

“Svaret på ett ont [som någon har lidit] är ett motsvarande ont [tillfogat gärningsmannen]; men den som förlåter och söker försoning [med sin fiende] skall få sin lön av Gud; Han är inte vän till dem som begår övergrepp.” (42:40)

Att inte vedergälla och istället visa tålamod är det bästa.

“Om ni besvarar [ett angrepp som ni utsatts för], besvara det då med samma medel som användes mot er; men om ni visar tålamod är detta det bästa för de tålmodiga.” (16:126)

Och nu till Crusenstolpes iakttagelse i Tanger.

Crusenstolpes egna ord

En varm sommardag i Tanger,1 under det att jag låg i fönstret att inandas den svalkande hafsvinden, såg jag en karl med jernblack 2 föras förbi.

På förfrågan svarades mig att det var samma person som 14 dagar förut begått ett mord på den allmänna marknadsplatsen, belägen utanför stadsporten, och hvilken utfördes att undergå sitt straff.

Vill du lära dig mer om vem Gud är? Gå min kostnadsfria distanskurs “Allahs 99 namn”. Registrera dig idag!

Angelägen att från närmare håll gifva akt på hvad som skulle ske, skyndade jag till den svenska trädgården, strax utom staden, från hvilken man har en god utsigt över nämde plats.

Fången fördes genom folkhoparne, sysselsatte med att köpa, och föryttra, sina lifsmedel och varor, utlagde på marken, emellan hästar, åsnor och kameler, till sjelfva stället hvarest han föröfvat sin gerning.

Här framkallades den mördades broder, en ung man om 17 år, hvilken förtjenade sitt uppehälle såsom dagsverkare vid stadens byggnader.

I ett ögonblick upphörde det vanliga sorlet, och på den stora platsen kunde man höra surrningen af en fluga, från ena ändan till den andra.

Den befälhafvande Kaiden uppläste Kjesarens befallning, som innehöll att han lemnade den brottslige, till den mördades slägt, så att om den nöjde sig med att mottaga mansbot 3 af mördaren, skulle han få nåd; men om den äskade att taga hans lif, vore det tillåtet.

Emedlertid sågs en yngling hållande en pistol i hand, lugnt samtala med fången, ur hvars egen mun han inhemtade uppgift om sättet hvarpå han hade verkställt mordet; och då Kejsarens vilja var tillkännagifven, och folkhoparne ropade: “nåd”! “nåd”! steg ynglingen bakom den fängslade, och i det han yttrade: “jag säljer ej min broders blod”, sände han mördaren till evigheten med ett skott i ryggen.


Vad tycker du om det inträffade? Skriv ner dina tankar i kommentarrutan nedan.

monstrades

Kategorier
Islam

Intervjuad om äktenskap och kärlek av Muslimtraff.se

Sumayya från Muslimtraff.se träffade mig och min hustru för en intervju om äktenskap och kärlek. Detta blogginlägg hittar du ursprungligen på Muslimtraff.se.

Om du är intresserad av att lära dig mer om det muslimska äktenskapet då vill jag tipsa dig om min distanskurs Äktenskapskörkortet.

Och nu till intervjun…

Vi sitter inne i Tahara efter stängning, det är en av de sista riktigt varma sensommarkvällarna. Det känns inte som att man undkommer värmen någonstans. En fläkt snurrar runt och ger lite välbehövlig svalka. Framför mig sitter det gifta paret Salih och Shifaa. Salih är till yrket lärare i samhällskunskap. Han har även arbetat länge med folkbildning och är en aktiv föreläsare i Sverige. Han är projektledare för Hikmainstitutet och har samlat över hundrafemtio föreläsningar på svenska om islam. Det senaste projektet i raden är podcasten Muslimska Perspektiv där han tillsammans med Salahuddin Barakat ska diskutera aktuella samhällsfrågor utifrån ett muslimskt perspektiv. Shifaa är född i Indien och uppväxt i USA och har magisterexamen i Management Control. Hon konverterade till islam från hinduismen år 1999. Hon är egen företagare sedan 2007 och driver butiken Tahara.se tillsammans med Salih.

Omgivna av glittriga festklänningar, burkinis och svarta abayor sitter vi och pratar om något helt annat än klädsel, nämligen kärlek och äktenskap. Det var lite speciellt att intervjua ett gift par och intervjun blev full av skratt blandat med allvar, vilket det lätt blir när man blandar personliga berättelser med religiösa frågor.

Salih, vem är Shifaa?

Salih: Oj, vilken stor fråga. Shifaa är en förebild för mig. En person som jobbar hårt och som har höga mål och ideal i livet. Hon är min närmsta vän här i livet. Hon är min ”soulmate” som man säger på engelska. Vi har varit gifta nu ganska länge…

Shifaa: Tretton år.

Salih: Ja, i tretton år. Så hon är en förebild för mig, att vara mamma och alla de här sakerna som att öppna en butik och starta den och göra en sådan verksamhet som hon gör. Jag har lärt mig jättemycket av henne, både i karaktär och moral men också i att vara en företagare.

Shifaa, vem är Salih?

Shifaa: Salih är min bästa vän, han är någon som alltid försöker vara aktiv speciellt inom islam. Ibland vet jag inte vad han håller på med på kvällarna, han skriver hela tiden och han köper de dyraste pennorna, haha, men jag klagar inte för jag vet att han använder de pennorna för islam. Han läser många böcker och skriver ner anteckningar hela tiden. Så på ett sätt så blir jag lite avundsjuk, för jag är här och jag försöker komma igång med allting i dunya, för jag måste fixa saker hemma och allting med barnen, medan han sitter på kvällarna och förbereder för sin akhira. Kvinnor har en annan roll, de har mycket mer ansvar. Men alhamdulillah. Salih har en karaktär som en ”riktig svensk”, haha – no offense. Vilket jag tycker är bra, ödmjukhet, att försöka undvika konflikter och sådant, det är bara ett plus och det är även bra inom islam.

Ni har varit gifta i tretton år, hur träffades ni?

Shifaa: Vi träffades genom en gemensam vän. Hon bor i Amerika och vi umgicks jättemycket tillsammans, vi var i moskén tillsammans, vi körde till Washington DC när det var protester där för Gaza. Vi var mycket goda vänner. Jag visste inte att hon hade träffat Salih, alltså lärt känna honom via internet. Salih hade en hemsida som hette islamska.org och det var på engelska och svenska.

Salih: Det var en sporadisk kontakt.

Shifaa: Men i alla fall, hon berättade om Salih till mig fyra år innan jag träffade Salih. Jag sa nej, jag ska aldrig flytta till ett annat land, jag vill inte gifta mig och flytta bort.

Var bodde du då?

Shifaa: Jag bodde i USA, jag bodde där nästan hela mitt liv. Sen gick det fyra år till och så började hon tala om honom igen. SubhanAllah, allting bara gick smidigt.

Och ni har barn tillsammans?

Salih: Yes.

Nu driver ni Tahara tillsammans, eller är det du Shifaa som driver butiken? Jag vet att du jobbar här Salih?

Salih: Nja, fram tills nu. Jag har fått en heltidsanställning i skolan där jag jobbar, så jag har släppt Tahara en del. Men jag är ändå med och lägger ner tid och jobbar här under helger och tar hand om Facebook så jag har vissa bitar. Men jag är inte så mycket i butiken som jag var tidigare. Under hela företagets start, de fem åren vi haft butiken, så har jag varit med ganska mycket på deltid.

Hur är det att vara ett gift par och driva en verksamhet tillsammans?

Shifaa: Roligt men har varit väldigt stressigt, och den enda sak vi pratar om är Tahara. Det är svårt att prata om något annat för det finns allting något att säga om Tahara.

Salih: Man måste komma bort från varandra ibland. Samtidigt är det kul att man har något som man bygger tillsammans. Tahara är ju någonting som hon och jag har byggt tillsammans och det är en service till muslimerna i Malmö och Sverige. Man har en partner man kan bolla idéer med. Jag tycker det är jättespännande och jätteroligt, jag har lärt mig mycket om att driva ett företag. Samtidigt är det krävande, men det är ju alla företag. Alla som sysslar med företagande vet hur krävande det är.

Shifaa: Det är som ett tjugofyra-timmars jobb, och jag säger stressigt för de första fem åren har varit mycket intensiva och vi har expanderat mycket. Alhamdulillah. Det är bra, vi har jobbat tillsammans men nu har han ett annat jobb.

Salih: Hon har anställt, så nu får hon lite mer tid till annat och jag kan syssla med det jag är utbildad till.

Hur föddes idén om Tahara? Jag har hört att det började i källaren hemma hos er?

Shifaa: Själva idén kom spontant. Jag gjorde dua till Allah och tänkte, jag är trettio år gammal och jag måste ha någonting som jag kan säga ”jag har byggt upp det här”. Det blev bara så att jag ringde en vän i Amerika som har en klädesbutik, jag var hennes kund från början, hon gav mig lite kontakter i muslimska länder. Så jag började ringa folk, beställa kläder och så. Vi bodde med Salihs föräldrar i en villa som hade en källare, som jag tog över helt, haha! Jag började sätta upp hyllor och bygga ett lager där.

Salih: Sen började kunder göra beställningar och ibland ville de prova kläderna så då kom de hem till oss, till mina föräldrar, haha!

Shifaa: Det fanns en dörr i huset som gick direkt från trädgården in i källaren så jag öppnade dörren där och släppte in dem via den vägen.

Salih: Sen var det min faster som kom på besök också, från Danmark. Så visade vi källaren och hon sa att ”de här fina kläderna borde vara i en butik!”.

Shifaa: När vi flyttade ut från min svärfars hem så tänkte jag ”var ska jag nu ha mina varor?”, det blir så jobbigt att gå hem till honom varje gång. Så när vi köpte vårt hus så hittade vi en lokal samtidigt, ungefär en månad efter.

Salih: Samtidigt, att flytta till ett nytt ställe och öppna butik samtidigt, puuuh!

Det var stressiga dagar för er?

Shifaa: Ja, det var det subhanAllah! Jag blev gravid direkt efter och… alhamdulillah, men jag känner att Allah har ordnat allting. Han har bara ordnat allting perfekt. Han visste exakt vad jag behövde. När vi hittade lokalen så kände jag att jag var tvungen att öppna en butik, för jag kunde inte fortsätta att ta folk hem till min svärfar.

Salih: Du var ganska kräsen att det skulle vara här, i det här området. Du gick ju runt här i området till butiker och bara ”kan ni tänka er att hyra ut era lokaler?”. Jag kommer ihåg att du gick till det där Polska livsen till exempel. De sa att ”nej, vi har ju verksamhet här, vi ska inte sälja”.

Shifaa: Jag lovar, SubhanAllah efter en månad så hade de sålt sin lokal! Alhamdulillah, man ska lita till Allah.

Vad är kärlek?

Shifaa: Han kan svara på den, hahaha!

Salih: Det är en stor fråga. Alltså kärlek är att man bryr sig om en annan människa. Det har olika stadier också, kärlek. Kärlek är på ett sätt när man först träffas, den här lite ”high”, man går på moln och är nykär, det är en kärlek. Sen har man en kärlek som mognar med tiden, när man får barn och sådana saker. Man bryr sig om varandra. Omtänksamhet. Någon man kan komma hem och dela sina tankar och åsikter med. En livspartner.

Shifaa: Jag tycker det viktigaste för mig är att paret hjälper varandra. Det är jätteviktigt. De flesta män från vad jag hört är… du vet… kvinnorna är mycket mer aktiva. De håller många bollar i luften, men samtidigt blir de trötta. Jag tycker att man känner kärlek bara av att se att den ena gör så mycket för den andra. Jag vet att Salih är en person som hjälper mig hela tiden. Han är så omtänksam, så självklart känner man mer kärlek till den personen.

Salih: En annan person som man kan tänka på och dela med sig till så att man inte är egoist. Någon som man kan känna närhet till.

Shifaa: När man delar allting tillsammans, så bygger man upp ett hem tillsammans. Barn, och allting, man kommer bara närmare varandra, man blir som bästa vänner tycker jag.

Salih, du är ute och föreläser mycket och har kontakt med ungdomar och vuxna både på plats och över nätet. Vad tror du är den största utmaningen för människor som vill gifta sig?

Salih: Det finns flera utmaningar, men en stor utmaning är naturliga mötesplatser. För att om vi tittar i muslimska samhällen så har man ett nätverk. Vad som händer är att familjer kommer hit och ungdomar som är födda här i Sverige blir praktiserande. Deras föräldrar kommer från ett nätverk som de har lämnat i en by eller stad i sitt hemland. Så kommer de hit och blir lite isolerade och har inte längre det kontaktnät som kunde hjälpa till exempel sonen att hitta någon på det traditionella sättet. Och de här ungdomarna är praktiserande och alla säger till dem att ”du får inte titta på flickor”, ”du får inte ta kontakt med dem”, det blir svårt att hitta naturliga mötesplatser för dem. Det är en stor utmaning. En annan utmaning är att man inte vet vad äktenskap handlar om. Inte ens jag visste det när jag gav mig in i det. Vi blir helt oförberedda att ge oss in i det. Det är ingen som pratar om det, det är ingen som utbildar kring de här frågorna. Vi är ”medierade”, jag läser en bok som handlar om ”mediation” alltså hur vi är formade av media, musik, film. Vår uppfattning av kärlek och äktenskap är det som alla filmer från Hollywood och Bollywood handlar om, musik och sådant. Det är en skev bild av vad äktenskap och kärlek är. Men folk gifter sig med den bilden.

Shifaa: Och det är inte verkligheten…

Salih: Det är inte verkligheten. Sedan möts man av något annat än den bilden man haft, blir besvikna och det är en av anledningarna till att en del äktenskap inte håller hela vägen. Just det där, jag får mycket frågor från ungdomar som vill gifta sig. De vet inte hur det ska gå tillväga för att gifta sig. Hur ska jag hitta någon? Jag kommer ihåg, för jag har varit i samma sits. Vem ska jag vända mig till? Vem kan jag prata med? Så pratar man med någon imam, och han har inte tid. Ska man bara gå upp till en tjej och säga ”hej, vill du gifta dig?”. Även om det är halal i islam så är det ett helt tabu. Du får inte gå fram till det motsatta könet och fråga om giftermål, trots att det finns tydliga exempel i islams historia där till och med kvinnor friade till män. Men det är helt tabu nu, och anses vara fel.

Vad brukar du säga till de ungdomarna som kommer till dig och frågar?

Salih: Alltså, jag försöker hjälpa dem. Ber dem ge mig lite tid så att jag kan kolla med min fru. Ser om hon känner någon i passande ålder och sådär. Vi försöker matcha, och vi har lyckats några gånger, en eller två, tre stycken. Sen är det ju inte alltid att man lyckas, men man försöker hjälpa till. Sen när man går till föreläsningar så säger många, även män, att det här är en bit som saknas. Alla behöver inte starta studiecirklar, alla behöver inte öppna en källarmoské. Vi behöver någon som tar hand om det här, för det här är ett problem. Alla har liksom tänkt på det, den här tanken med en sajt där folk som är intresserade av att gifta sig kan registrera sig. Men det har inte funnits i Sverige förrän nu. Det är ett jättebra tillskott inshaAllah.

Vill du lära dig mer om vem Gud är? Gå min kostnadsfria distanskurs “Allahs 99 namn”. Registrera dig idag!

Det är ett stort steg giftermålet, det är för livet. Det är någonting allvarligt. Skilsmässa är inte något man bara tar lättvindigt. Det finns hadith om det här att det är något som Allah har tillåtit men inte någonting som Han tycker om. Idag tar många skilsmässa lättvindigt. Så, giftermål är ett stort val, och många ungdomar känner till det och det är det som gör att det finns ett så stort sug efter äktenskap. Jag har märkt det när jag har haft budskapet.tv eller har haft föreläsningar, så fort man har valt att föreläsa om kärlek eller äktenskap så har det alltid var mycket ungdomar som har kommit. Vill man få dit många så ska man prata om kärlek! Det är för att det finns ett så stort sug efter det här och det är ett mycket viktigt steg i livet.

Shifaa, vad tänker du om vad det finns för utmaningar?

Shifaa: Jag tänker att en utmaning som finns för tjejer är deras föräldrar. Många har hittat någon de vill gifta sig med, men de får inte på grund av att de inte har samma nationalitet. Jag tycker att det är ett problem. Många föräldrar tänker att de vill ha någon från sitt eget land, samma kultur och så. Jag förstår det också på ett sätt, men om deras barn redan har hittat någon och den personen är bra, så borde man inte stoppa dem från att gifta sig med varandra.

Salih: Tyvärr är det ett stort problem med muslimska föräldrar som inte har förstått att de har kommit till Sverige. Jag får tjejer som ringer till mig och berättar ”jag är jättekär i den här pojken, han är hur fin som helst och har träffat mina föräldrar och de har ingenting att anmärka på”, men de säger öppet att tyvärr, han är inte från samma by eller stad. Och föräldrarnas mentalitet är såhär: om de gifter sig med någon från samma kultur så kommer de bättre överens. Det finns fatawa om detta, vissa imamer som sagt att det är bättre om man gifter sig från samma kultur. Ja! Men tänk nu här. De är från samma kultur, för de här ungdomarna är uppväxta här, Sverige är deras kultur. Tänk inte på föräldrarna. Du kan ha en afghansk kille och en somalisk tjej. De är uppväxta här. Den svenska kulturen är deras gemensamma kultur. När svensk-somaliern gifter sig med någon från Somalia och svensk-afghanen gifter sig med någon från Afghanistan så blir det två motsatta kulturer. Om vi ska tolka dessa fatawa korrekt så är det liksom att barn, de som är uppväxta här, de har samma kultur. De kommer förstå varandra bättre än om de gifter sig med någon utifrån.

Shifaa: Det finns ett exempel faktiskt med en tjej från Libanon som bor i Sverige. Hon ringde både Bilal och Salih för att få hjälp. Hon hade någon som hon ville gifta sig med som var från Norge. Han var en konvertit och praktiserande. Bilal försökte prata med hennes föräldrar men ingenting hjälpte. Tillslut var hon tvungen att gifta sig med någon från Libanon. Hon slutade ha kontakt med pojken från Norge. Du vet många som konverterar blir religiösa, ibland mer än de som är födda muslimer, och den norska pojken fick henne närmare religionen. Hon hade hijab och allting på sig. Så snart hon gifte sig med honom, han från Libanon, så tog hon av sig sin hijab och det blev bara kultur och traditioner, inte islam. Det är synd, det är tråkigt att föräldrarna stoppar barnen från att gifta sig med dem de verkligen vill om personen är bra enligt islam.

Salih: Det är ett sådant problem som kommer försvinna efter andra generationens invandrare. Det är bara första generationen, andra generationen har inga problem. Den generationen som är födda och uppvuxna här, deras barn, kommer inte ha det problemet såsom det var tidigare.

Shifaa: Det har redan börjat. Till exempel mina systrar. Innan kunde vi inte gifta oss med någon som inte var från samma kultur, men nu vill mina systrars barn gifta sig med någon från Amerika. Min systers dotter ska till exempel gifta sig med en Amerikan, och det är okej.

Tror ni att Muslimträff kan vara till nytta för muslimerna i Sverige?

Salih: Ja absolut!

Shifaa: Ja, hundra procent, det behövs verkligen! Det fanns någon annan som hade börjat, och de hade hemsida på bosniska och engelska och de började lite här i Sverige men det blev aldrig av här. Det behövs verkligen. Och tänk hur mycket belöning man ska få.

Salih: Det är bra. Jag tror att de som anmäler och registrerar sig vet att de kontakter de knyter där med det motsatta könet handlar om att det ska bli ett äktenskap, att de ska gifta sig. Alla som anmäler sig där har avsikten att gifta sig, så det är en bättre diskussion som kan ske där, än de som jagar på Facebook och lägger till en massa tjejer och frågar och man vet inte vart man har varandra. Någon kanske bara vill vara flickvän/pojkvän, eller bara pröva på och så. Det blir så ovisst. På Muslimträff blir det ett bättre utgångsläge, båda vet vad det handlar om.

Shifaa: Det känns som att ingen som är oseriös skriver ut information på det sättet. Många gånger när folk kommer till oss, sa vi ”ge oss en profil” vi kan läsa igenom profilen och se om det finns någon som matchar. Så gjorde vi. Om de inte skriver om sig själva så betyder det att de inte är seriösa.

Så är det på Muslimträff också, att man kan fylla i en profil om sig själv. Jag gissar att de som inte fyller i någonting inte får så många som är intresserade heller.

Shifaa: Ja precis, för det känns inte riktigt seriöst.

Vi har det så att man måste betala för att skicka meddelanden, vi har det villkoret för att undvika oseriösa användare.

Shifaa: Ja, om det är gratis kommer det också bli stora problem och mycket jobb.

Shifaa, vad tycker du man ska tänka på när man söker efter någon att gifta sig med?

Shifaa: Jag tycker att man ska tänka på att hitta någon som är religiös. Någon som man vet ber. Men samtidigt bara för att någon ber betyder det inte att det är en bra människa. Man ska tänka på vilken familj de kommer ifrån. Om personen har moral eller inte. Till exempel känner jag en svensk tjej som träffade någon från ett arabland och hon träffade honom under Ramadan. Under Ramadan var han en otroligt bra muslim, bad fem gånger om dagen. Han gick till moskén, tarawih, allting! De gifte sig innan Ramadan var slut. Så snart Ramadan tog slut så slutade han be, han började röka på och allt var helt annorlunda! Så jag rekommenderar att inte träffas under Ramadan! 🙂

Salih: Det är jätteviktigt att man frågar vänner, det gjorde Shifaa till exempel med mig inför att vi skulle gifta oss. Hon skickade några frågor till mina närmsta vänner och då får de berätta öppet om mig. Både mina positiva sidor och mina negativa sidor. Det är jätteviktigt att man inte bara lyssnar på den man är intresserad av för det kan bli lite skådespel, man visar sina bästa sidor.

Shifaa: Samtidigt visste jag redan att Salih var en bra person genom min väninna som hade berättat om honom. Jag litade mycket på henne för hon var religiös och en bra människa. Så jag hade mina källor. Men på grund av att man inom islam borde fråga innan man gifter sig, fråga andra om personen, att det är rekommenderat, så ville jag följa sunnah, så jag gjorde det. Jag bad då Salih om e-postadresser till tre stycken vänner. Så jag skrev till dem och de svarade tillbaka.

Och han blev godkänd!

Salih: Jag blev godkänd, haha. Men de sa också lite negativa saker. Till exempel att jag är väldigt lång!

Shifaa: Ja, att han var lång. Men någon sa också att han inte ens vet hur han ska göra kaffe till sig själv. Och jag borde tagit det på allvar, hahaha! Det gjorde jag inte! Men jag borde ha gjort det, haha! Nej, men anyway…min intention var att följa sunnah.

Salih: Jag sa det till henne, hallå hur kan du lita på mig? Jag kunde inte förstå att du kunde lita så mycket på mig. Sen var det något annat, du ville att jag skulle köpa något…

Shifaa: Nej, jag sa till honom ”vet du vad, jag vill inte bara prata med dig i tio år på telefon, jag måste komma och träffa dig”. Så jag var jättestrikt. Du vet efter att man gifter sig så är man mer avslappnad men innan så är det annorlunda, för man vet inte riktigt hur personen är och man är mer strikt med kontakten i islam. Så jag kom ihåg att jag sa till honom att jag måste komma och träffa dig. Så jag bokade en biljett till Sverige. Sen var det hotell, så jag gav honom mitt kreditkort och sa ”boka hotell till mig!”.

Salih: Jag tänkte ”hallå, du kan inte bara ge mig ditt kreditkort, tänk om jag är en bedragare”, haha! Det som slog mig var liksom hennes tillit till en annan människa. För jag tänkte ju ”hur vet du hur jag är?”, men hon var så tillitsfull.

Shifaa: Sen efter att jag bokade biljetten så började vi prata på telefonen, det hade vi inte gjort innan. Det hade bara hänt en gång innan, och jag hade sagt att vi måste vara tre, så min vän Fatima var med när vi pratade, även innan när vi chattade på AOL eller MSN-Messenger.

Salih: Back in the days, haha!

Shifaa: Så hon var med i rummet när vi chattade, men när jag hade bokat biljetterna för att komma till Sverige och träffa honom så började jag prata med honom varje dag i två veckor över telefon. Så vi började lära känna varandra. Det var den enda anledningen till att jag började prata med honom i telefon för vi skulle gifta oss ju! Så vi gifta oss dagen efter vi träffades. Hans föräldrar hade förberett allt åt oss MashaAllah!

Salih: Vad var din ursprungliga fråga?

Vad man ska tänka på när man söker efter någon att gifta sig med?

Shifaa: Jag tycker att det är jätteviktigt att man gör salat al istikhara så snart man vet att någon är intresserad. Det är superviktigt. Många säger ”åh, jag vill inte gifta mig med honom”, ”jag är inte redo än”, jag hör många sådana grejer. Jag har en vän som var så och jag sa till henne ”även om du inte vill gifta dig med honom, gör salat al istikhara för du vet inte vad som är bäst för dig, det är bara Allah som vet. Så det är jätteviktigt, även om ditt hjärta inte vill så har du åtminstone frågat Allah. Om det går bra så är det bra, om det inte går så alhamdulillah, du har frågat Allah, det är inte bara med din egen vilja som du har tackat nej.

Vad är viktigt för att hålla kärleken i ett äktenskap vid liv?

Salih: Det är lätt hänt att det vardagliga tar över. I början är det ju mycket sådär, köpa rosor och skicka kärleksmeddelanden. Sen så lär man känna varandra mer och man blir bekväm, det kommer en vardag med rutiner. Man börjar glömma. Man måste hålla det där gamla vid liv. Köpa presenter till varandra.

Shifaa: Att vara positiv, att försöka vara positiv. Det är jätteviktigt. När två personer är tillsammans och en är negativ så drar man ner varandra och båda blir negativa. Barnen är med, och det är inte bra. Om ska man bygga upp någonting så måste man alltid vara positiv.

Salih: Och tänka tillbaka till det gamla, skriva lite kärleksbrev eller skicka en kärleksdikt.

Shifaa: Du har ju aldrig gjort det förut… hahaha!

Salih: Hahaha! Nej, men det är ju det jag menar…

Salih: Nej, men man måste tänka till. Det händer ibland att man glömmer bort och så måste man hela tiden jobba med det.

Salih: Ett sätt att hålla kärleken vid liv är ju att lyssna på sin hustru. ”Salih kan du göra detta?”, de här hushållsbitarna är viktiga, att man är med där och hjälper. Att hjälpa till samt att komma ihåg att köpa blommor och sådant. Ibland tar de vardagliga rutinerna över och man glömmer. Det är olika saker och ting som får en att tänka på det. Till exempel så kom det in en broder till butiken dagen innan Eid och bad mig att tipsa om parfymer för damer. Jag tänkte vad ska han med alla dessa saker till. ”Ja, men det är eid, jag måste köpa något till min fru”, och jag tänkte ”åh vad bra, jag måste ju också göra det!”, man blir påmind. Men man kan ju inte köpa Shifaa någonting från Tahara, haha! Man måste läsa om det, man måste lyssna på föreläsningar som handlar om relationer…

Shifaa: Bara att lyssna på varandra är superviktigt. När man är tillsammans hela tiden så blir man upptagen med någonting. Jag kanske är på min mobil och pratar med min familj samtidigt som han säger någonting. Man blir irriterad och man lyssnar inte på varandra på grund av alla distraktioner. ”Listening skills” är väldigt viktigt tycker jag. För när man lyssnar så förändras hela atmosfären. En annan sak för att behålla ett bra äktenskap är att följa sunnah. Det handlar om allting i livet egentligen. Allt kommer vara mycket bättre.

Vad kan man få för lärdomar från islam när det kommer till relationer?

Salih: En lärdom är att äktenskap kommer ha sina problem. Någon som säger att ”vi har varit kära och aldrig haft några problem”, det är bara påhitt, jag tror inte på det alls. Profeten Mohammad saw, det finns i hans sira att han hade konflikt med sina hustrur och till och med drog sig undan från dem allesammans. Vi har hört de berättelserna om när hans fruar kastade saker och han försökte lugna ner situationen. Äktenskap har sina uppgångar och nedgångar. Det gäller att kunna lösa konflikter när de uppstår. Det är som vänskap. Om man är vän med någon så kan man ha konflikter. Men äkta vänskap är att man kan ha konflikter och övervinna dem. Att komma förbi konflikterna och bli vänner igen. Det är livet.

Shifaa: Jag tycker att när det gäller sunnah: man ska be i jam’at, man ska be tillsammans som man och kvinna. Man ska väcka varandra till salat al Fajr. Använda vatten om personen inte kan vakna. Det är jätteviktigt. En gång han försökte väcka mig och jag frågade honom ”använde du vatten?” Samma sak med salah i jam’at få tjugo gånger mer belöning. Om man har bråttom och ber utan att vänta på varandra leder det till irritation. Om en tycker att det är jätteviktigt, och den andra inte tycker det är lika viktigt så kommer det att bli en konflikt. Jag tycker det är jätteviktigt att man påminner varandra att läsa surat al Kahf innan fredag, alltså torsdag kväll eller fredag morgon. Om det är svårt att få till på grund av barnen så kan man säga ”okej, idag är det torsdag, istället för att titta på en film på kvällen, vi låter barnen sova lite tidigare och hjälper varandra lite extra så att vi kan läsa surat al Khaf tillsammans”.

Det låter jättefint!

Shifaa: Ja, för mig är sunnah jätteviktigt, för när jag var själv så praktiserade jag mycket, mycket bättre än efter jag gifte mig.

Varför blev det så?

Shifaa: För jag känner att jag hade mer kontroll över mina egna handlingar. Jag gjorde som jag ville, för jag hade tid Alhumdullilah. När man inte är gift och inte har barn så har man mycket mer tid. Man kan gå till moskén när man vill, man kan gå till olika föreläsningar och islamiska tillställningar, man kan ge sadaqa till vem man vill och när man vill. Jag har ju också konverterat till islam, precis som du har, när man har konverterat så läser man från grunden och lära sig allting själv för familjen är inte med.

Jag kan känna det sen jag fick barn, nu är ju inte jag lika erfaren som ni är i föräldraskap, men jag undrar vad jag gjorde med min tid innan jag fick barn. Men även att jag knappt kan be en bön fokuserat, bara basic fard är knappt att man klarar.

Shifaa: Ja, man måste bli omtänksam och tänka på varandra. Jag frågar alltid Salih ”har du bett?”, han har kanske bett salat al Maghrib så fort den gick in, medan jag fortfarande städade upp i köket. Du vet, man får inte glömma bort att tänka på sådana saker. Han måste komma ihåg att fråga mig och säga ”Shifaa, jag har precis bett salat al Maghrib, jag tar hand om barnen nu så att du kan gå och be innan du fortsätter”, man måste prioritera för varandras skull. Man måste påminna varandra hela tiden. Jag tycker det är viktigt att följa sunnah, Allah kommer belöna äktenskapet mer på grund av att man följer sunnah.

Salih, vad tycker du är de finaste egenskaperna hos Shifaa?

Salih: En underbar och fantastisk medmänniska. Jag tror att Allah vägleder de vackraste människorna. En kärleksfull person som tänker på andra.

Och tvärtom, vad ser du Shifaa som de finaste egenskaperna hos Salih?

Shifaa: En fin egenskap är att han är tyst, hahaha! Han lyssnar mer än han pratar.

Salih: Om man får vara lite sådär fördomsfull så har kvinnor ett större behov att prata ut om saker och ting. Det är viktigt för män att lyssna även om vi inte alltid förstår det. Vi kan tycka att det är en sådan bagatell-grej, men som jag förstått det kan detaljer vara väldigt viktiga för kvinnor och saker kan bli väldigt komplexa, medan män kanske tänker lite ”enklare”. Kvinnor är mer känslosamma, känslorna är viktiga.

Shifaa: Ja, jag tycker Salih är en bra lyssnare. Han lyssnar när jag har problem, och han ger mig bra råd. Jag tycker att han ger mig bra råd till allting, speciellt beslut. Han tänker logiskt, män tänker mer logiskt och kvinnor är mer känslosamma. Ibland blir jag till exempel arg och kan ta fel beslut. Men då lugnar han ner mig. Han ger bra och ärliga råd om beslut. Det här med känslor gör att det blir lite upp och ner, kvinnor är skapade med mycket känslor, subhanAllah. Men det var en sak profeten Mohammad saw älskade med kvinnor, att de var så känslosamma. MashaAllah!

Min man ringer precis när vi samtalar kring sista frågan. Jag avslutar intervjun, tackar för mig och halvspringer mot parkeringsplatsen. Jag har lovat att ha telefonen på utifall vår snart sex månader gamla son skulle tröttna på att vänta. I bilen på väg hem sitter jag och funderar över allt som sagts under mötet. Jag förundras över samtal, över möten som sker. Det är något stort i det lilla, att människor bjuder så mycket på sina erfarenheter.

monstrades

Kategorier
Islam

Bakom kulisserna till distanskursen Allahs 99 namn

 

Över 300 kursdeltagare har registrerat sig och följer den kostnadsfria distanskursen Allahs 99 namn. Följ med mig bakom kullisarna och se hur jag går tillväga för att producerar nya avsnitt.

Då kör vi…

 

Reflektionen

Jag tar alltid 2-3 min för att samla mina tankar innan inspelningen av ett nytt avsnitt. Jag frågar mig själv varför jag gör dessa inspelningar. Vad är syftet? Vad vill jag uppnå med distanskursen? Målet med dessa reflektioner är att få fokus på min Skapare. Allt jag gör är för Allah. Min undervisning är för att upphöja Honom. På så sätt renar jag min avsikt (niyyah).

 

Kaffet

Varje dag dricker vi ca 2 miljarder koppar kaffe i världen. En avsevärd andel av dessa koppar dricks i form av bryggkaffe. Jag går mot strömmen och inleder inspelningen av ett nytt avsnitt med en varm kopp nymalet och nybryggt kaffe. Det ska vara på riktigt. Kaffet stimulerar sinnena och ger en behövd energi-kick. Ibland händer det att jag byter ut kaffe mot te. Då blir det helst örtte från Yoggi Tea eller från Saouda.

 

makkahparfym
Parfymen

Jag använder mig av väldoftande parfymer för att komma i stämning. Profeten Muhammad, över honom vare Guds frid, hade också en stor kärlek för väldoftande parfymer. Just nu är favoriten Badr Al-Haramain. Denna parfym väcker gamla goda minnen då jag i mina unga dagar studerade islam i moskén. En annan favorit är Oudi Al-Haramain.

 

whitelines
Whitelines

Jag använder mig av kollegieblock från Whitelines med en bläckpenna för att föra anteckningar och skissa på huvudtankarna till det ett nytt avsnittet. Whitelines är en svensk innovation. Kollegieblocket lyfter fram min text utan linjer som stör vilket ger en behaglig kontrast och bländar inte.

 

evernote
Evernote

Jag renskriver mina anteckningar digitalt i Evernote. Evernote är ett program som hjälper mig att spara och organisera mina anteckningar. Evernote har blivit min digitala hjärna. Evernote hjälper mig dessutom att på ett enkelt sätt dela med mig av mina minnesanteckningar med kursdeltagarna.

 

Mikrofonen

Jag vill absolut inte tumma på ljudkvalitén eftersom jag vet hur frustrerande det kan vara att lyssna på en föreläsning med dåligt ljud. Därför använder jag mig av mikrofonen RØDE Podcaster. RØDE Podcaster är en dynamisk mikrofon av hög klass för Podcast, intervjuer och liknande. Ljudkvaliten av grymt bra.

 

Macbooken

Mikrofonen är direkt kopplad till en Macbook pro via USB. Enkelt och användarvänligt. Jag skulle aldrig kunna tänka mig redigera på en PC. Windows är tyvärr ofta buggig och risken för virusattack eller något annat otrevligt är alltid ett överhängande hot. Mac-datorn har dessutom ett enkelt och stilrent användargränssnitt och strular sällan.

 

audacity
Audacity

Audacity är ett fritt ljudredigeringsprogram som kan användas både på Mac-dator och Pc-dator. Jag klipper bort längre pauser eller irriterande ljud som “öööh”, “mmm” osv. När jag har redigerat klart ljudfilen sparar jag den i mp3-format och publicerar den på Portentillkunskap.se.

 

Efterord

Så om du inte redan har registerat dig för den kostnadsfria distanskursen om Allahs 99 namn då är det dags att göra det nu. Joina över 300 kunskaps personer.

Ge mig gärna tips på vad jag kan göra för att förbättra min produktion ännu mer. Tackar på förhand!

Kategorier
Islam

5 saker som du måste ta med dig när du besöker Mekka

Mekka i Saudiarabien är profeten Muhammeds födelsestad och en av världens mest besökta städer. Pilgrimer från hela världen besöker staden varje dag för att göra umrah (mindre pilgrimsfärden). Varje år under hajj säsongen besöks staden dessutom under en kort tid av hundratusentals pilgrimer.

Besöket är för många en livsförändrande upplevelse som för alltid sätter positiva spår.

För att underlätta besöket har jag sammanställt en lista på fem saker som du måste ta med dig när du besöker Mekka.

Vill du lära dig mer om vem Gud är? Gå min kostnadsfria distanskurs “Allahs 99 namn”. Registrera dig idag!

1. Ihram

Ihram kläder består av två stora vita tygstycken utan mönster. Kläderna har ett viktigt symboliskt värde av alla människors lika värde inför Gud. Oavsett etnicitet, klass eller kön är vi alla lika värda. Vidare symboliserar den människans totala fattigdom inför Gud.

ihram

 

2. Midjeväskan

En bra och praktisk midjeväska där du kan förvara dina värdesaker så som pass, pengar och mobiltelefon är ovärderlig. Företaget Hajj Safe har utvecklat en midjeväska som både är komfortabel och säker.

hajjbelt

 

3. Guideboken

Du undviker stress genom att vara väl förberedd och påläst. Den spiralbundna boken Hajj and Umrah Made Easy är den perfekta följeslagaren under din resa. En unik guide med lättillgänglig fakta och pedagogiska illustrationer.

hajjeasy

 

4. Tawaf-radband

Vid ett besök till Mekka ingår ritualen att gå sju varv runt den heliga Kaban. Detta kan vara en omvälvande upplevelse och därför kan du lätt tappa räkningen över hur många varv som du har gått. Tawaf-radbandet med sina sju pärlor hjäper dig att hålla räkningen.

tawafradband

 

5. Första hjälpen väskan

I en fartfylld och välbesökt stad som Mekka kan det oförutsedda hända. Då är det bra om du har en första hjälpen väska. Företaget Hajj Safe har även här tagit fram den ultimata första hjälpen väskan. I väskan ingår bland annat självhäftande bandage, sax, vinylhandskar, medicinsk mask och mycket annat.

firstaid

Vad tycker du är viktigt att man tar med sig under ett besök till Mekka? Jag skulle bli mycket glad om du lämnar fler tips i kommentarrutan.

tahara1