Kategorier
Islam

9 vackra dua (åkallan) i Koranen

I denna artikel har jag samlat 9 vackra dua, som du finner i Koranen. Dessa dua kommer ge dig en nära relation till din Skapare.

Åkallan eller dua, som det heter på arabiska är en central del av en muslims relation till Allah. Utan den är tron död.

Varje dua i denna artikel återges på:

 • arabiska
 • arabiska ursprungstexten transkriberat till det latinska alfabetet
 • svensk översättning
 • korta kommentar av mig.

 

1) Dua om tacksamhet och rättskaffenhet

“Rabbi awzi’nee an ashkura ni’mata kal lateee an’amta ‘alaiya wa ‘alaa waalidaiya wa an a’mala saalihan tardaahu wa adkhilnee birahmatika fee ‘ibaadikas saaliheen.”

“Herre! Låt min tacksamhet för Dina välgärningar mot mig och mot mina föräldrar förbli levande, och hjälp mig att leva rättskaffens så att Du kan se [på mina handlingar] med välbehag, och gör mig av nåd till en av Dina rättfärdiga tjänare!” (Koranen 27:19)

Att kunna se och erkänna Guds gåvor i våra liv är otroligt viktigt för vårt välmående. Det finns inga bra eller dåliga dagar. Det finns bara dagar. Det är upp till oss hur vi väljer att se på dessa dagar och vad vi gör av dem. De bästa dagarna är de dagar då vi aktivt väljer att se Guds gåvor i våra liv och visa tacksamhet för dem.

En muslim, som är tacksam, kan aldrig vara en pessimist. Pessimist blir du när du glömmer bort Guds gåvor och tar dem för givet.

Det första jag gör varje morgon, för att inte glömma bort Guds gåvor i mitt liv, är att jag aktivt skriver ner tre saker som jag är tacksam över. Det kan vara en viktig och betydelsefull person i mitt liv. Det kan vara något fantastiskt som jag har varit med om. Det kan vara något nytt jag har lärt mig. Denna morgonrutin hjälper mig att börja dagen med ett optimistiskt och positivt sinnelag fylld av Gudsmedvetenhet (taqwa).

Denna inställning hjälper mig dessutom att inse att allt, som jag är tacksam över, har sitt ursprung hos Allah – den Givmilde. Har jag en “dålig dag” tar jag fram min tacksamhetsdagbok och bläddrar igenom den. Mitt humör byts till det bättre när jag ser att det finns så mycket att vara tacksam över. Tacksamhet hjälper mig att ha en orubblig och levande relation till min Skapare.

Vill du lära dig hur du gör dua på bästa sätt? Gå min distanskurs “Dua: den troendes vapen”. Ladda ner kursen idag!

 

2) Dua om kunskap

“Rabbi zidnee ‘ilmaa.”

”Herre! Låt min kunskap växa!” (Koranen 20:114)

Den främsta kunskapen vi ber om är naturligtvis kunskapen om Allah. Kunskap om Allah är en förutsättning för en levande och aktiv relation till din Skapare. Hur kan du ha en stark tro, men inte veta vem din Herre är?

Det finns inget som är viktigare i ditt liv än Allah. Just därför är kunskapen om honom den viktigaste och största kunskapen av dem alla. Koranen är svaret på denna kunskapstörst om Gud. Denna skrift är en uppenbarelse från Allah som undervisar dig om vem Allah är.

Uppenbarelsen lär dig vilka som är Hans egenskaper och attribut. Vad han älskar och vad han avskyr. Hur Han handlar och har handlat i historien. Vilka personer som Han har skickat som sändebud och profeter.

I ett informationssamhälle där vi dagligen översköljs med information och reklam är det viktigt att du aldrig tappar detta fokus på Allah. Allah bör vara centrum i ditt liv och allt annat bör vara i periferin.

 

3) Dua om förlåtelse och barmhärtighet

“Rabbanaa zalamnaaa anfusanaa wa illam taghfir lanaa wa tarhamnaa lanakoonanna minal khaasireen.”

“Herre! Vi har gjort oss själva orätt. Om Du inte ger oss Din förlåtelse och förbarmar Dig över oss är vi helt visst [för alltid] förlorade.” (Koranen 7:23)

Ödmjukhet inför livet är otroligt viktigt.

Att erkänna våra synder och våra tillkortakommanden är viktiga komponenter för att uppnå ödmjukhet. Genom att vi erkänner våra brister inför Allah och ber om Hans förlåtelse kan vi utveckla oss själva och nå nya höjder.

Den dagen då vi blir arroganta och inte ser våra egna brister, utan endast våra medmänniskors brister är den dag då vi slutar växa och utvecklas.

Vi vet att vi av vår egna vilja och kamp aldrig kan nå Paradiset. Vi behöver Allahs förlåtelse och acceptans. Vi behöver Hans hjälp.

När vi vänder oss till Allah i ödmjukhet är vi samtidigt redo att kunna möta våra medmänniskor, som har sårat eller skadat oss med förlåtelse och överseende.

 

4) Dua om vägledning

“Rabbanaa laa tuzigh quloobanaa ba’da iz hadaitanaa wa hab lanaa mil ladunka rahmah; innaka antal Wahhaab.”

“Herre! Låt inte våra hjärtan fara vilse sedan Du har väglett oss. Och förbarma Dig i Din nåd över oss. Du är Den som alltid ger!” (Koranen 3:8)

I vårt moderna samhälle finns det många frestelser och lockelser.

Du vet inte alltid vad som är bäst för dig när du försöker navigera dig genom livets prövningar och skarpa svängar. Därför är det en tröst och trygghet att veta att du alltid kan vända dig till Allah för vägledning, både vad gäller smått som stora frågor. Allah hör och svarar.

Du behöver vägledning i ditt andliga liv. Vilken är den raka vägen? Hur ska jag förstå Allahs ord? Hur ska jag följa Hans sändebud? Vad ska jag prioritera? Be Allah om vägledning och Han ska visa dig vägen.

Du behöver också Hans vägledning i ditt världsliga liv. Är denna make/maka rätt för mig? Hur ska jag gå tillväga för att uppfostra mina barn på bästa sätt? Vilket yrke ska jag utbilda mig till? Du kan naturligtvis ta hjälp av professionella och yrkeskunniga folk för rådgivning, men du får aldrig försumma att den Allvetande älskar att besvara dina böner och är Den som vet och förstår bäst.

 

5) Dua om tålamod och seger

“Rabbanaaa afrigh ‘alainaa sabran wa sabbit aqdaamanaa wansurnaa ‘alal qawmil kaafireen.”

“Herre! Ge oss kraft att hålla stånd och gör oss stadiga på foten och låt oss segra över dessa förnekare av sanningen!” (Koranen 2:250)

Livet är en kamp.

Idag blir troende utsatta för både verbala och fysiska hot. Rasister och islamofober skäms inte längre för att visa sitt hat och förakt öppet. Ibland sårar det själen att höra detta.

Dessa angrepp ger oss dock ingen rätt att besvara hat med hat. Här uppmanas du i Koranen att ha tålamod och därför ber du Allah att ge dig styrka och tålamod. Du ber Honom att skänka dig det moraliska stöd och styrka för att låta dig stå rakryggad när du möter detta hat. Att ge dig tålamod för att fortsätta kämpa för din rätt att få leva och utöva din tro. Att bli respekterad och bemött som en fullvärdig medmänniska.

Du ber om seger över de som vill sprida mörker och förstörelse i världen.

 

6) Dua om skydd från helvetet

“Rabbanas rif ‘annnaa ‘azaaba Jahannama inn ‘azaabahaa kaana gharaamaa.”

“Skona oss, Herre, från helvetet, straffet som är ett lidande utan slut!” (Koranen 25:65)

Domens dag är en verklighet. Det är dagen då alla ska stå till svars för sina handlingar.

Den största förloraren vid den dagen är den som hamnar i helvetet. Du ber därför din Herre att skona dig från det straffet.

Dagligen begår du fel och dagligen glömmer du bort din Skapare. Denna insikt leder till ödmjukhet och skyddar dig från andlig högfärd.

Allah är Herren på domens dag och därför vänder vi oss endast till Honom och ber Honom att visa oss vägen bort från helvetet.

 

7) Dua om bönen och åkallan

“Rabbij ‘alnee muqeemas Salaati wa min zurriyyatee Rabbanaa wa taqabbal du’aaa’.”

“Herre! Gör mig [stark] så att jag förrättar bönen utan att förtröttas och gör att några bland mina efterkommande [likaså är uthålliga i bönen]! Herre, hör min bön.” (Koranen 14:40)

Gud vill kommunicera med dig.

Han vill ha en nära relation till dig och Han vill besvara dina drömmar och önskemål. Därför har Han gett oss två direkta kommunikationsvägar, salah (bönen) och dua (åkallan).

Han skickade sitt sista Sändebud och genom honom visat dig hur du ska kommunicera med din Skapare. Detta är naturligtvis ett uttryck för Hans otroligt kärleksfulla natur.

Det är dock lätt hänt att när du vandrar på denna väg förtröttas, blir lat och okoncentrerad i din bön. Du ber därför denna dua och ber Allah att bönen alltid förblir en färskvara för dig.

 

8) Dua om lättnad

“Rabbanaa wa laa tahmil-‘alainaaa isran kamaa hamaltahoo ‘alal-lazeena min qablinaa; Rabbanaa wa laa tuhammilnaa maa laa taaqata lanaa bih wa’fu ‘annaa waghfir lanaa warhamnaa; Anta mawlaanaa fansurnaa ‘alal qawmil kaafireen.”

”Herre! Lägg inte på oss [bördor] som vi inte har kraft att bära. Utplåna våra synder och ge oss Din förlåtelse och förbarma Dig över oss. Du är vår Beskyddare! Låt oss segra över förnekarna av sanningen!” (Koranen 2:286)

Din misstro mot ditt eget ego lär dig att du är svag och glömsk. Du ber därför Gud att inte pröva dig med bördor, som du inte orkar bära.

Gud kommer pröva dig med bördor. Detta jordiska liv är inte paradiset. Dessa bördor är dock maskerade gåvor som hjälper dig att växa som människa.

Skolan var en börda, men den hjälpte dig att få ett arbete. Fysisk träning är en börda, men den gav dig bättre hälsa. Gud kommer också ge dig prövningar, som kommer hjälpa dig att få en djupare och starkare tro.

 

9) Dua om familj

“Rabbanaa hab lanaa min azwaajinaa wa zurriyaatinaa qurrata a’yuninw waj ‘alnaa lilmuttaqeena Imaamaa.”

“Herre! Låt våra hustrur och barn skänka oss glädje och gör oss till föredöme för de gudfruktiga!” (25:74)

Trasiga familjer är tragedier och mycket plågsamma för de drabbade.

Familjen är en institution, som Gud har påbjudit för att ge människan trygghet och kärlek. När familjen blir till det motsatta, en otrygg miljö, blir de negativa effekterna kolossala för samhället.

Därför ber du till Allah att skänka dig en familj där du känner kärlek, trygghet och glädje. En familj som du kan dela din glädje och framgångar med, söka tröst och växa i. En familj som skyddar dig från samhällets skadliga påverkan. En familj som påminner dig om Gud och Hans bud.

Har du barn? Då vill jag rekommendera dig min distanskurs “Barnuppfostran i islam”. Ladda ner kursen idag!

Har du en dua som du läser regelbundet? Skriv gärna i kommentarrutan nedan.

Läs gärna min artikeln Nu inför TAHARA en ny rutin i butiken för att se hur ett företag implementerar dua i sin verksamhet.

profeten muhammed

Kategorier
Islam

Mina 3 bästa distanskurser om islam

I skrivande stund har jag sammanlagt undervisat i 21 distanskurser inom ämnena muslimsk tro och levnadssätt. Många av distanskurserna höll jag i samarbete med Alhambra studentförening på Malmö högskola. Kursdeltagarna uttryckte ofta en stor uppskattning för kursernas höga kvalité och undervisningsstil. Detta är jag naturligtvis mycket tacksam för. Självklart spelades kurserna in och går att beställas digitalt via TAHARA.se.

Av alla dessa distanskurser är det tre av kurserna som särskilt sticker ut ur mängden, vad gäller popularitet och höga uppskattning från kursdeltagarna. De är dessutom toppsäljare på TAHARA.se.

I detta blogginlägg är min avsikt att skriva om varför jag valde att hålla dessa tre kurser och varför jag tror de blev så populära och omtyckta.

 

 

1) Äktenskapskörkortet

Äktenskapskörkortet är den i särklass mest nerladdade och köpta distanskursen på TAHARA.se. Inte så förvånande med tanke på det växande antalet skilsmässor och trasiga familjeförhållanden i landet. Konsekvenserna är allvarliga både för samhället och i synnerhet för de hårt drabbade barnen.

Jag var själv relativt nygift när jag fick idéen till distanskursen och ville naturligtvis själv veta mer om äktenskapet. Även om jag trodde mig då veta vad ett äktenskap innebar, kan jag nu i bakspegeln säga att jag inte hade någon som helst aning. Ingen hade heller frivilligt erbjudit sig förklara för mig om äktenskapets utmaningar och möjligheter. Jag fick således förlita mig på vad jag hade lärt mig från populärkulturen i form av TV och tidningar. Inte särskilt givande eller smart. Jag läste på och förberedde kursen som blev mycket uppskattad av kursdeltagarna. Bara för att nämna några röster:

“En väldigt givande kurs som får mig att se på äktenskapet med nya ögon och tänka i andra banor. Tar upp allt från vad man ska tänka på när man väljer rätt partner till hur man undviker och löser äktenskapsproblem. Rekommenderas för både ogifta som gifta!”

En annan kursdeltagare skrev:

“En jätte bra guide för både gifta och ogifta personer om vilka rättigheter och krav som ställs och krävs i ett gemenskap, så som i ett äktenskap. Många kanske tror att det gäller mest för de unga och ogifta, men detta var ett väldigt viktigt ämne som till och med kan bidra till att många äktenskap räddas.”

Jag vill välkomna dig att, tillsammans med mig, arbeta på ditt äktenskap eller förbereda för det! Att lägga ner tid och energi på ditt äktenskap är en ovärderlig investering. Du kan förebygga många problem genom att tillämpa de levnadssätt och principer som jag lär ut på denna kurs.

Kursen baserar sig på boken Blissful Marriage: a practical islamic guide och är skriven av ett gift par. Detta gör att boken vänder sig, på ett balanserat sätt, till båda könen med goda och praktiska råd för ett lyckligt äktenskap.

Följande områden berörs i distanskursen:

 • Om boken och författarna
 • Syftet med det muslimska äktenskapet
 • Att tänka på vid val av livspartner
 • Råd och tips för ett lyckligt äktenskap
 • Den goda familjeatmosfären
 • Grundläggande skyldigheter
 • Olika stadier i relationen
 • Fallstudier
Köp

 

2) Barnuppfostran i islam

Ett av livets och äktenskapets största glädjeämnen är att bli välsignad med barn. När glädjen har lagt sig, slås du snart av allvaret. Det hände mig. Jag gjorde mig redo för att hålla i en kurs om barnuppfostran. Jag lär mig bäst när jag förbereder mig för att undervisa i ett ämne. Efter att ha forskat och sökt efter relevant kurslitteratur köpte jag boken Child Education in Islam av Abdullah Nasih Ulwan. En av anledningar till varför jag just valde denna bok var för att den var pedagogiskt skriven med en stor kompetensbredd.

Denna kurs blev också mycket uppskattad. En kursdeltagare skrev till mig:

Kursen lyfter upp vikten i att uppfostra barn och ger bra exempel både från ett pedagogiskt men även islamiskt perspektiv – att kunna hålla en balans mellan dessa två och framför allt ge barn deras rättigheter och tid som föräldrar. Definitivt en kurs för både ogifta och gifta som tänker ha barn eller redan har barn.

Du kanske tänker, ”Detta är inte viktigt för mig just nu. Jag är inte ens gift.” Ju tidigare man lär sig, desto bättre. Hur många föräldrar önskar att de tidigare hade kunnat få råd om fostran av barn? Ta tillfället i akt och gå kursen Barnuppfostran i islam.

Under kursens gång ger jag dig tips och råd om hur du fostrar ditt barn utifrån islams källor.

Köp

 

distanskurs
3) Att leva med Koranen

Den tredje mest populära distanskursen är en kurs om Guds ord, Koranen. Muslimer älskar att recitera den under bönen och vid högtider, men få har en vardaglig, nära och levande relation till Koranen. Jag ville ändra på detta och därför planerade och förberedde jag noggrant denna kurs.

Alhamdulillah, intresset för kursen var stor med många nyfikna kursdeltagare på plats.

En kursdeltagare berörde mig när hon skrev:

Efter varje föreläsning har jag reflekterat över hur långt borta jag har varit från Koranen.

En annan kursdeltagare skrev:

Min inställning till Koranen har ändrats helt efter att ha varit med på denna kurs.

Att leva med Koranen är en kurs, vars syfte är att fördjupa din relation till Koranen. Att ge dig de verktyg som krävs för att du ska få en större uppskattning för Allahs ord. Du får lära dig vilka belöningar som väntar de personer som hänger sig åt Koranens budskap och som följer dess bud. Jag går även igenom i detalj vilka principer du bör följa för att tolka Koranen rätt. Och mycket annat lärorikt.

Jag utgår i min undervisning från Jamaal al-Din Zarabozos bok betitlad How to Approach and Understand the Quran. Zarabozo är en amerikansk konvertit med omfattande kunskaper i islam.

Köp

 

Slutord

I framtiden, inshaAllah, funderar jag på att återuppta att undervisa i distanskurser om islam och därför är jag nyfiken på att veta vad du skulle vilja att jag höll en kurs i. Vad tycker du är viktigt? Skriv ner dina tankar i kommentarrutan nedan. Jag tackar på förhand för din medverkan.

Kategorier
Islam

Den muslimska pöbeln i Tanger som ropade “Nåd! Nåd!”

Just nu läser jag inledningen till Fredrik Crusenstolpes (1801-1882) översättning av Koranen. Crusenstolpe utförde den första publicerade och fullständiga översättningen av Koranen till svenska 1843. Hans inledning är väldigt omfattande där han bland annat skriver om Koranen och om profeten Muhammeds ﷺ liv och budskap. Ofta blir det tyvärr väldigt förenklat och fördomsfullt även om han för sin tid ansågs vara mindre kritisk. Ett resultat av den orientalistiska tidsandan.

Fredrik Crusenstolpe (1801-1882)
Fredrik Crusenstolpe (1801-1882)

I en av fotnoterna till hans inledning återberättar Crusenstolpe en intressant iakttagelse som han gör i Tanger i Marocko. Crusenstolpe utsågs nämligen 1842 till konsulatsekreterare i Marocko.

Crusenstolpe berättar om hur han blir vittne till hur en ung man avrättar sin broders mördare. Vad jag fann intressant med denna rapport är hur folket som samlats på torget reagerade. En hämndlysten och blodtörstig pöbel hade skanderat “Avrätta! Avrätta!” Istället ropar de “Nåd! Nåd!”. Varför? Det är min övertygelse om att folket som samlats på plats var inspirerade av Koranens budskap. Även om Koranen ger offret rätt till vedergällning är förlåtelsen mer gudfruktig och ärofull.

I Koranen omnämns “öga för öga” men med tillägget att de som förlåter kan få Guds förlåtelse.

“Och i denna [Tora] föreskrev Vi för dem att ett liv [skall tas] för varje liv [som spills] och ett öga för ett öga och en näsa för en näsa och ett öra för ett öra och en tand för en tand och för varje sår ett motsvarande sår. Men den som för Guds skull vill förlåta [och avstå från hämnd] kan få förlåtelse [för egen synd]. Ja, de som inte dömer i enlighet med vad Gud har uppenbarat begår orätt mot sig själva.” (5:45)

I en annan koranvers nämns att den som förlåter och söker försoning med sin fiende skall belönas av Gud.

“Svaret på ett ont [som någon har lidit] är ett motsvarande ont [tillfogat gärningsmannen]; men den som förlåter och söker försoning [med sin fiende] skall få sin lön av Gud; Han är inte vän till dem som begår övergrepp.” (42:40)

Att inte vedergälla och istället visa tålamod är det bästa.

“Om ni besvarar [ett angrepp som ni utsatts för], besvara det då med samma medel som användes mot er; men om ni visar tålamod är detta det bästa för de tålmodiga.” (16:126)

Och nu till Crusenstolpes iakttagelse i Tanger.

Crusenstolpes egna ord

En varm sommardag i Tanger,1 under det att jag låg i fönstret att inandas den svalkande hafsvinden, såg jag en karl med jernblack 2 föras förbi.

På förfrågan svarades mig att det var samma person som 14 dagar förut begått ett mord på den allmänna marknadsplatsen, belägen utanför stadsporten, och hvilken utfördes att undergå sitt straff.

Vill du lära dig mer om vem Gud är? Gå min kostnadsfria distanskurs “Allahs 99 namn”. Registrera dig idag!

Angelägen att från närmare håll gifva akt på hvad som skulle ske, skyndade jag till den svenska trädgården, strax utom staden, från hvilken man har en god utsigt över nämde plats.

Fången fördes genom folkhoparne, sysselsatte med att köpa, och föryttra, sina lifsmedel och varor, utlagde på marken, emellan hästar, åsnor och kameler, till sjelfva stället hvarest han föröfvat sin gerning.

Här framkallades den mördades broder, en ung man om 17 år, hvilken förtjenade sitt uppehälle såsom dagsverkare vid stadens byggnader.

I ett ögonblick upphörde det vanliga sorlet, och på den stora platsen kunde man höra surrningen af en fluga, från ena ändan till den andra.

Den befälhafvande Kaiden uppläste Kjesarens befallning, som innehöll att han lemnade den brottslige, till den mördades slägt, så att om den nöjde sig med att mottaga mansbot 3 af mördaren, skulle han få nåd; men om den äskade att taga hans lif, vore det tillåtet.

Emedlertid sågs en yngling hållande en pistol i hand, lugnt samtala med fången, ur hvars egen mun han inhemtade uppgift om sättet hvarpå han hade verkställt mordet; och då Kejsarens vilja var tillkännagifven, och folkhoparne ropade: “nåd”! “nåd”! steg ynglingen bakom den fängslade, och i det han yttrade: “jag säljer ej min broders blod”, sände han mördaren till evigheten med ett skott i ryggen.


Vad tycker du om det inträffade? Skriv ner dina tankar i kommentarrutan nedan.

monstrades

Kategorier
Ljud

Surah al-Insan på arabiska och svenska

Detta är en unik koraninspelning. Den arabiska recitatören är Omar Hisham al Arabi. Han reciterar kapitel 76 i Koranen som heter al-Insan (sv. Människan).

Jag läser den svenska översättningen som till stora delar är tagen av Crusenstolpes översättning från 1843. Den är något moderniserad och korrigerad. I min korrigering har jag använt mig av främst Mohammed Knut Bernströms översättning samt den engelska översättningen utgiven av Saheeh International. Eventuella fel och brister är mina egna.

76. al-Insan (sv. Människan)

 

Detta är första suran som jag har producerat på detta sätt. Jag vill gärna veta vad du tycker! Skriv i kommentarrutan nedan och tyckt till. Vad var bra och vad var inte bra? Vad kan förbättras? Vill du se att översätter fler kapitel ur Koranen på samma sätt? Din feedback är jätte viktig för mitt framtida arbete med Koranen inläst på arabiska och svenska.

monstrades

Kategorier
Video

Varför berörs inte mitt hjärta när jag lyssnar på Koranen?

Jag har ofta funderat på varför Koranen ibland inte berör hjärtat. Varför vissa fäller tårar när de lyssnar till Koranen även om de inte förstår arabiska medan andra förstår arabiska men inte rörs vid av Koranen.

I denna video ger jag mitt svar. Vad tror du själv? Finns det andra faktorer som gör att Koranen inte berör våra hjärtan? Kommentera gärna.