Kategorier
Islam

9 vackra dua (åkallan) i Koranen

I denna artikel har jag samlat 9 vackra dua, som du finner i Koranen. Dessa dua kommer ge dig en nära relation till din Skapare.

Åkallan eller dua, som det heter på arabiska är en central del av en muslims relation till Allah. Utan den är tron död.

Varje dua i denna artikel återges på:

  • arabiska
  • arabiska ursprungstexten transkriberat till det latinska alfabetet
  • svensk översättning
  • korta kommentar av mig.

 

1) Dua om tacksamhet och rättskaffenhet

“Rabbi awzi’nee an ashkura ni’mata kal lateee an’amta ‘alaiya wa ‘alaa waalidaiya wa an a’mala saalihan tardaahu wa adkhilnee birahmatika fee ‘ibaadikas saaliheen.”

“Herre! Låt min tacksamhet för Dina välgärningar mot mig och mot mina föräldrar förbli levande, och hjälp mig att leva rättskaffens så att Du kan se [på mina handlingar] med välbehag, och gör mig av nåd till en av Dina rättfärdiga tjänare!” (Koranen 27:19)

Att kunna se och erkänna Guds gåvor i våra liv är otroligt viktigt för vårt välmående. Det finns inga bra eller dåliga dagar. Det finns bara dagar. Det är upp till oss hur vi väljer att se på dessa dagar och vad vi gör av dem. De bästa dagarna är de dagar då vi aktivt väljer att se Guds gåvor i våra liv och visa tacksamhet för dem.

En muslim, som är tacksam, kan aldrig vara en pessimist. Pessimist blir du när du glömmer bort Guds gåvor och tar dem för givet.

Det första jag gör varje morgon, för att inte glömma bort Guds gåvor i mitt liv, är att jag aktivt skriver ner tre saker som jag är tacksam över. Det kan vara en viktig och betydelsefull person i mitt liv. Det kan vara något fantastiskt som jag har varit med om. Det kan vara något nytt jag har lärt mig. Denna morgonrutin hjälper mig att börja dagen med ett optimistiskt och positivt sinnelag fylld av Gudsmedvetenhet (taqwa).

Denna inställning hjälper mig dessutom att inse att allt, som jag är tacksam över, har sitt ursprung hos Allah – den Givmilde. Har jag en “dålig dag” tar jag fram min tacksamhetsdagbok och bläddrar igenom den. Mitt humör byts till det bättre när jag ser att det finns så mycket att vara tacksam över. Tacksamhet hjälper mig att ha en orubblig och levande relation till min Skapare.

Vill du lära dig hur du gör dua på bästa sätt? Gå min distanskurs “Dua: den troendes vapen”. Ladda ner kursen idag!

 

2) Dua om kunskap

“Rabbi zidnee ‘ilmaa.”

”Herre! Låt min kunskap växa!” (Koranen 20:114)

Den främsta kunskapen vi ber om är naturligtvis kunskapen om Allah. Kunskap om Allah är en förutsättning för en levande och aktiv relation till din Skapare. Hur kan du ha en stark tro, men inte veta vem din Herre är?

Det finns inget som är viktigare i ditt liv än Allah. Just därför är kunskapen om honom den viktigaste och största kunskapen av dem alla. Koranen är svaret på denna kunskapstörst om Gud. Denna skrift är en uppenbarelse från Allah som undervisar dig om vem Allah är.

Uppenbarelsen lär dig vilka som är Hans egenskaper och attribut. Vad han älskar och vad han avskyr. Hur Han handlar och har handlat i historien. Vilka personer som Han har skickat som sändebud och profeter.

I ett informationssamhälle där vi dagligen översköljs med information och reklam är det viktigt att du aldrig tappar detta fokus på Allah. Allah bör vara centrum i ditt liv och allt annat bör vara i periferin.

 

3) Dua om förlåtelse och barmhärtighet

“Rabbanaa zalamnaaa anfusanaa wa illam taghfir lanaa wa tarhamnaa lanakoonanna minal khaasireen.”

“Herre! Vi har gjort oss själva orätt. Om Du inte ger oss Din förlåtelse och förbarmar Dig över oss är vi helt visst [för alltid] förlorade.” (Koranen 7:23)

Ödmjukhet inför livet är otroligt viktigt.

Att erkänna våra synder och våra tillkortakommanden är viktiga komponenter för att uppnå ödmjukhet. Genom att vi erkänner våra brister inför Allah och ber om Hans förlåtelse kan vi utveckla oss själva och nå nya höjder.

Den dagen då vi blir arroganta och inte ser våra egna brister, utan endast våra medmänniskors brister är den dag då vi slutar växa och utvecklas.

Vi vet att vi av vår egna vilja och kamp aldrig kan nå Paradiset. Vi behöver Allahs förlåtelse och acceptans. Vi behöver Hans hjälp.

När vi vänder oss till Allah i ödmjukhet är vi samtidigt redo att kunna möta våra medmänniskor, som har sårat eller skadat oss med förlåtelse och överseende.

 

4) Dua om vägledning

“Rabbanaa laa tuzigh quloobanaa ba’da iz hadaitanaa wa hab lanaa mil ladunka rahmah; innaka antal Wahhaab.”

“Herre! Låt inte våra hjärtan fara vilse sedan Du har väglett oss. Och förbarma Dig i Din nåd över oss. Du är Den som alltid ger!” (Koranen 3:8)

I vårt moderna samhälle finns det många frestelser och lockelser.

Du vet inte alltid vad som är bäst för dig när du försöker navigera dig genom livets prövningar och skarpa svängar. Därför är det en tröst och trygghet att veta att du alltid kan vända dig till Allah för vägledning, både vad gäller smått som stora frågor. Allah hör och svarar.

Du behöver vägledning i ditt andliga liv. Vilken är den raka vägen? Hur ska jag förstå Allahs ord? Hur ska jag följa Hans sändebud? Vad ska jag prioritera? Be Allah om vägledning och Han ska visa dig vägen.

Du behöver också Hans vägledning i ditt världsliga liv. Är denna make/maka rätt för mig? Hur ska jag gå tillväga för att uppfostra mina barn på bästa sätt? Vilket yrke ska jag utbilda mig till? Du kan naturligtvis ta hjälp av professionella och yrkeskunniga folk för rådgivning, men du får aldrig försumma att den Allvetande älskar att besvara dina böner och är Den som vet och förstår bäst.

 

5) Dua om tålamod och seger

“Rabbanaaa afrigh ‘alainaa sabran wa sabbit aqdaamanaa wansurnaa ‘alal qawmil kaafireen.”

“Herre! Ge oss kraft att hålla stånd och gör oss stadiga på foten och låt oss segra över dessa förnekare av sanningen!” (Koranen 2:250)

Livet är en kamp.

Idag blir troende utsatta för både verbala och fysiska hot. Rasister och islamofober skäms inte längre för att visa sitt hat och förakt öppet. Ibland sårar det själen att höra detta.

Dessa angrepp ger oss dock ingen rätt att besvara hat med hat. Här uppmanas du i Koranen att ha tålamod och därför ber du Allah att ge dig styrka och tålamod. Du ber Honom att skänka dig det moraliska stöd och styrka för att låta dig stå rakryggad när du möter detta hat. Att ge dig tålamod för att fortsätta kämpa för din rätt att få leva och utöva din tro. Att bli respekterad och bemött som en fullvärdig medmänniska.

Du ber om seger över de som vill sprida mörker och förstörelse i världen.

 

6) Dua om skydd från helvetet

“Rabbanas rif ‘annnaa ‘azaaba Jahannama inn ‘azaabahaa kaana gharaamaa.”

“Skona oss, Herre, från helvetet, straffet som är ett lidande utan slut!” (Koranen 25:65)

Domens dag är en verklighet. Det är dagen då alla ska stå till svars för sina handlingar.

Den största förloraren vid den dagen är den som hamnar i helvetet. Du ber därför din Herre att skona dig från det straffet.

Dagligen begår du fel och dagligen glömmer du bort din Skapare. Denna insikt leder till ödmjukhet och skyddar dig från andlig högfärd.

Allah är Herren på domens dag och därför vänder vi oss endast till Honom och ber Honom att visa oss vägen bort från helvetet.

 

7) Dua om bönen och åkallan

“Rabbij ‘alnee muqeemas Salaati wa min zurriyyatee Rabbanaa wa taqabbal du’aaa’.”

“Herre! Gör mig [stark] så att jag förrättar bönen utan att förtröttas och gör att några bland mina efterkommande [likaså är uthålliga i bönen]! Herre, hör min bön.” (Koranen 14:40)

Gud vill kommunicera med dig.

Han vill ha en nära relation till dig och Han vill besvara dina drömmar och önskemål. Därför har Han gett oss två direkta kommunikationsvägar, salah (bönen) och dua (åkallan).

Han skickade sitt sista Sändebud och genom honom visat dig hur du ska kommunicera med din Skapare. Detta är naturligtvis ett uttryck för Hans otroligt kärleksfulla natur.

Det är dock lätt hänt att när du vandrar på denna väg förtröttas, blir lat och okoncentrerad i din bön. Du ber därför denna dua och ber Allah att bönen alltid förblir en färskvara för dig.

 

8) Dua om lättnad

“Rabbanaa wa laa tahmil-‘alainaaa isran kamaa hamaltahoo ‘alal-lazeena min qablinaa; Rabbanaa wa laa tuhammilnaa maa laa taaqata lanaa bih wa’fu ‘annaa waghfir lanaa warhamnaa; Anta mawlaanaa fansurnaa ‘alal qawmil kaafireen.”

”Herre! Lägg inte på oss [bördor] som vi inte har kraft att bära. Utplåna våra synder och ge oss Din förlåtelse och förbarma Dig över oss. Du är vår Beskyddare! Låt oss segra över förnekarna av sanningen!” (Koranen 2:286)

Din misstro mot ditt eget ego lär dig att du är svag och glömsk. Du ber därför Gud att inte pröva dig med bördor, som du inte orkar bära.

Gud kommer pröva dig med bördor. Detta jordiska liv är inte paradiset. Dessa bördor är dock maskerade gåvor som hjälper dig att växa som människa.

Skolan var en börda, men den hjälpte dig att få ett arbete. Fysisk träning är en börda, men den gav dig bättre hälsa. Gud kommer också ge dig prövningar, som kommer hjälpa dig att få en djupare och starkare tro.

 

9) Dua om familj

“Rabbanaa hab lanaa min azwaajinaa wa zurriyaatinaa qurrata a’yuninw waj ‘alnaa lilmuttaqeena Imaamaa.”

“Herre! Låt våra hustrur och barn skänka oss glädje och gör oss till föredöme för de gudfruktiga!” (25:74)

Trasiga familjer är tragedier och mycket plågsamma för de drabbade.

Familjen är en institution, som Gud har påbjudit för att ge människan trygghet och kärlek. När familjen blir till det motsatta, en otrygg miljö, blir de negativa effekterna kolossala för samhället.

Därför ber du till Allah att skänka dig en familj där du känner kärlek, trygghet och glädje. En familj som du kan dela din glädje och framgångar med, söka tröst och växa i. En familj som skyddar dig från samhällets skadliga påverkan. En familj som påminner dig om Gud och Hans bud.

Har du barn? Då vill jag rekommendera dig min distanskurs “Barnuppfostran i islam”. Ladda ner kursen idag!

Har du en dua som du läser regelbundet? Skriv gärna i kommentarrutan nedan.

Läs gärna min artikeln Nu inför TAHARA en ny rutin i butiken för att se hur ett företag implementerar dua i sin verksamhet.

profeten muhammed

Kategorier
Entreprenörskap

Nu inför TAHARA en ny rutin i butiken

Vi på TAHARA.se har en dua som vi nu läser när vi öppnar respektive stänger butiken.

Dua, åkallan, lyder som följer:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Rabbana atina fid-dunya hasanatan wa fil ‘akhirati hasanatan waqina ‘adhaban-nar

“Herre! Ge oss det goda i detta liv och det eviga livets goda och förskona oss från Eldens plåga!”

Varför inför vi denna rutin?

Vi vill ge våra kunder den bästa servicen, samtidigt som vi eftersträvar att kunna hjälpa ännu fler kunder. Detta kräver hårt arbete samtidigt som vi inte får glömma att all framgång kommer från Allah. Dua (åkallan) är ett sätt som Profeten ﷺ har lärt oss att närma oss och åkalla vår Skapare.

Om vi vänder oss dagligen till Allah och åkallar Honom kommer Han att besvara våra böner. Han kommer underlätta och välsigna vårt arbete.

Den dagliga dua hjälper oss också att bli mer ödmjuka. Det kan lätt hända att man får hybris och ser ner på andra när man själv blir framgångsrik. När vi gör oss påminda om att allt gott kommer från Allah, då förblir vi ödmjuka.

Genom vår dua välsignar Allah vårt arbete. Han ökar frukten av vårt arbete och låter dess goda resultat sträcka sig till det Efterkommande livet. Vad tjänar det till om vi vinner i detta livet, men förlorar i det nästkommande?

Vi är därför glada över att vi har infört denna nya rutin i vår butik. Vi hoppas att du finner detta givande och att du inför en liknande rutin i ditt arbetsliv.

Skriv och lämna gärna en kommentar om din val av dua nedanför.


Botemedel mot sorg och ångest